6 maart 2016

Maak gebruik van het zondoffer!

Predikant:
Bijbeltekst: Leviticus 4:33
Dienstsoort:

Samenvatting

1 De uiterlijke godsdienst
2 de inhoudelijke betekenis  van het zondoffer.
3 het praktische gebruik van het zondoffer

1
Het duizelt wat, wat er in Leviticus staat – wat kan ik er mee? Er zijn vijf offers heel belangrijk. Brandoffer, -spijs en dankoffer – een liefelijke reuk voor God. God heeft het volk verlost en gebracht naar het beloofde land – een verbond gesloten. Deze drie offers zijn nodig voor Israel om te laten zien: We willen U als koning, we willen in die gemeenschap blijven leven. Maar dat lukte niet. Net als nu. Er werd gezondigd en dan is de band verboken. Het verbond besmeurd. Daar heeft God ook in voorzien, wat een barmhartigheid. Het zond- en schuldoffer is daarvoor gekomen. De mensen en de dingen van de dienst van de Heere, waren besmeurd. Vandaar al die handelingen..
Het middel van verzoening is bloed – op zich zelf vies - de drager van het leven van de ziel van iemand. Daarmee wordt gereinigd. Voor een belangrijk persoon moest er een os gedood, of voor een groep – bij een gewone man dan worden de offers kleiner en eenvoudiger. Wij zijn gewone mensen. Geen stier van God maar een Lam, we kunnen daar allemaal bij. Een gewone man moet dat offer naar de tempel brengen. Een geitje of schaap. Als het zondigen bewust gebeurd was, was daar geen offer voor – tot het grote verzoendag werd. Dat kwam ook achter het voorhangsel, zodat ook die zonde zouden worden vergeven.
Stel u hebt gezondigd en u bent daar achter gekomen. Als je tenminste niet  door wilt zondigen. Een lammetje van je eigen stal. Naar de tabernakel. En dan daar moet je voor het heiligdom stellen en zeggen ik wil een zondoffer brengen. Liet je hand rusten op dat kopje, jouw zonde ging over op dat beest. Het bloed werd opgevangen en gesprenkeld op het altaar. Dan is het huis van God pas weer gereinigd.
Daar kwamen veel beesten bij te pas en veel bloed. We kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen. Heb 10: het is allemaal vervuld door het Lam van God. Dat betekent niet dat het afgeschafd is. Maar alleen door vervulling. Ook Golgotha zie je hoe serieus God de zonde neemt. Dan komt het er nog nauwer op aan in je eigen leven. Werkt het ook zo bij jou en u?
Bij de lijdenstijd kwam een hoop bloed te pas. Met vuisten geslagen, Hij gaf Zijn gelaat, staat in Jesaja. En dan de doornenkroon. Toen de geseling. Waarschijnlijk bewust langer, opdat het volk van kruisiging misschien zou afzien: Zie de mens, kijk wat er van over is. En toen het kruis zelf.  Afschrik- en weerzinwekkend. Een vervulling van al die offers. Hij draagt het tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Buiten de legerplaats. Zo neemt Hij bloed mee bij zijn hemelvaart – als de hogepriester op Yom Kippur. Wie gelooft is zalig. Kom dan en vertrouw op Hem alleen. En wijd u aan Hem.

2
Hoe krijg ik dit Lam voor mezelf. Het is een zondoffer. Wat komt u doen met dit lammetje? Zondoffer. O, dus u hebt gezondigd? Ik heb gezondigd, als het gelukt is tegen de Heere te zeggen, lukt het ook wat makkelijker tegen elkaar. Hebt u er ook last van? U mag het op het Lam leggen. Je komt er soms achter bij jezelf. We kunnen het ook kwijt. Als je het daar niet mee eens bent, leef  je met gebalde vuisten. Die kun je niet op de kop leggen, maar een open hand - je geeft de Heere gelijk. Ik ga me niet meer verdedigen. Ik ga me niet op oppoetsen, ik kom zoals ik ben. Rusten op dat Lam. God is er mee  tevreden, bent u er ook mee te vreden?
Als de zonde wordt overgedragen lijdt dat Lam plaatsbekledend. Dat is niet door eenieder geaccepteerd, dat dat genoeg is. “Geef mijn porsie (plaatsvervangende verzoening) maar aan Fikkie”, zei een hoogleraar in 1959. Ik moet het zelf doen. Dat is eerlijker. Zeker, maar dat kan niet.
Maar je hoeft geen professor te zijn om aan dat offer voorbij te leven. Als u er niet mee tevreden bent... ga een rechtvaardige weg. Laat het genoeg zijn. Ook al zijn we bekeerd, dan loop je nog vast – een ding is nodig, het Lam. Leg uw open hand op de kop. Telkens vervuld worden.
Waar is de roem? Uitgesloten. De wet van het geloof. Een mens wordt gerechtvaardig door het geloof zonder de werken van de wet, alleende Heere Jezus heeft het gedaan.
In Open 17 strijden mensen tegen het Lam. Hij zal overwinnen. Geef de Heere de hand, kom tot Zijn heiligdom door hem te leggen op de kop van het Lam. Dat is geloof.

3
We mogen komen komen met lege handen..U kunt van Hem op aan. Het is uniek. Een tweede Adam. Gods zoon. Niemand is als Hij. Zoon van God en een tweede Adam, en geen zonde. Uniek. Zijn werk verhoogt de waarde van de verzoening enorm. Hebr is er zo vol van. Slachtoffer en offerande niet gewild. Maar lichaam toebereid. Zie ik kom om Uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, zo zijn wij geheiligd door de offerande van het lichaam van Christus, eenmaal geschikt. Daar moet u telkens mee vervuld worden.
Stel u kunt naar de hemel, met uw geest, naar de geheiligden, 'hoe word ik behouden'  je zullen zeggen, je moet bij het Lam zijn. Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen kracht, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging, want de zaligheid is van onze God en van het Lam. Dat zingen ze in de hemel. Dat weet u dan alvast. Ik hoop dat het ook in uw hart is.
Kom zoals u bent en geef u over aan het Lam. Laat uw hand rusten op de kruispaal op de kop van het Lam.
Ze zagen Jezus alleen. Dan kun je het allemaal kwijt, al zit je in de auto, de was opvouwt of je huiswerk maakt. Guido Gezelle dichtte:

ik wandelde alleen
ik wandelen en spark tot de Heere
Hij sprak en ik hoorde
en Hij hoorde en ik sprak'

Waarschijnlijk toen hij liep op het kerkhof, waar vele geliefden begraven waren. Op dat Lam mag ik steunen.. daar moet je zijn. En wat moet je doen? De hand moet steunen op het kopje. Dat alleen is genoeg. Hij is de Alfa en de Omega, u hoeft daar voor en daarna niets te hebben. En met lege handen komen. U geeft hem gelijk en ook niet iets van de vorige keer niet meenemen, alleen weer opnieuw op Hem zien. Lege handen. Restloos overgeven en steunt en leunt op Hem alleen. U hoeft geen geld in uw hand te hebben, lege handen. U hoeft geen gekke bewegingen te maken. U hoeft niet te kloppen, of tikken. Kan het eenvoudiger? Nee en zo is het bedoeld. Steunen op wat onze kracht alleen is.
Ik roep u toe, kom met uw zonde en met uw verdriet en wonden, en kom tot het Lam en uw zonden worden vergeven en zorgen wegvluchten. Strekt uw hand uit en u zult behouden zijn.  Het gaat om Hem. Spurgeon: ook een trillende hand kan een stukje brood naar de mond brengen. Het gaat om het brood.
Geloof, je sterft weg  in de Heere Jezus. Je kunt altijd steunen. Laten we ons helemaal overgeven en steunen op de Heere Jezus. Dan zijn we als de liefste van het Hooglied. Die komt uit de woestijn. Liefelijk leunend op de liefste. Die kan weer verder, door het Lam. Maak er gebruik van, zie op Hem, steun op Hem. Dat is genoeg en al het andere is te weinig.

Categorieën