14 oktober 2018

Maak plaats!

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 4:27
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Efeze 4 vers 27
Thema: ‘Maak Plaats!’

1. de Plek bezet
2. de Plek vacant
3. de Plek opgevuld

In een boekje “geestelijke strijd in de kracht van Jezus” schrijft ds. Vreugdenhil over twee rijken: het koninkrijk van God en het koninkrijk van de satan. Het koninkrijk van God heeft te maken met het goede en het leven, het koninkrijk van de duivel met het kwaad en de dood. Er is een voortdurende geestelijke strijd tussen deze twee rijken. In het boek “de heilige oorlog” gaat prins Immanuel de stad mensenziel weer terug veroveren.

1. de Plek bezet
Paulus zegt in onze tekst tegen christenen dat ze de duivel geen plaats moeten geven. De duivel mag geen vat op je krijgen. Het is nodig om de deur voor de duivel dicht te houden. Als de duivel bij ons aanbelt moeten we niet opendoen, of de Heere Jezus open laten doen. Wat zijn de invalspoorten van de duivel, waardoor hij ons leven binnen kan komen? In de vroege kerk moesten de bekeerde heidenen de duivel afzweren voordat ze gedoopt werden (bevrijdingspastoraat). In de vroeg kerk werden drie soorten aanvallen onderscheiden: omsingeling (benauwd van alle zijden), dwang (zwakke plekken worden gebruikt om binnen te komen) en bezeten (de duivel is de baas in je hart). Een kind van God kan wel omsingeld en gebonden worden, maar niet bezeten worden: want de Heere Jezus woont in het hart.
De oproep om de duivel geen plaats te geven gaat dus over de dwang. Je kan de duivel een plek geven door leugens (vers 25), bijvoorbeeld bij Ananias en Saffira en bij de slang in het paradijs. Je kan de duivel ook een plaats geven door (blijvende) boosheid (vers 26). Losbandigheid en onreinheid is een andere manier waarop de duivel vat op ons krijgt (vers 19): het kan klein beginnen, maar met verslaving eindigen. Door je bezig te houden met occulte dingen geef je de duivel ook een plaats: dat kan heel subtiel gebeuren in een film, een spel, muziek of een feest als halloween. Fascinatie voor het kwaad en het dood heeft te maken met de koninkrijk van de satan, want de duivel is de moordenaar van den beginne. Je kan de duivel ook een plaats geven door wetticisme, waardoor je niet meer staat in de vrijheid van Christus.
De duivel komt niet zomaar binnen, want er is een moment waarop je zelf de deur open zet. De gevolgen zijn een stuk (geestelijke) gebondenheid. Je kunt een allergie krijgen voor oprechte christenen en het zingen van geestelijk liederen, omdat het dan te dichtbij komt. Je kunt er lichamelijke (bijv. vermoeidheid) en psychische klachten van krijgen. Het is dus belangrijk om niet te experimenteren. We mogen vragen wat de Heere Jezus zou doen. Bij twijfel moet je dingen niet doen.

2.de Plek vacant
De duivel komt binnen door de poort van de zonde en gaat weg door de poort van de zondebelijdenis. Bevrijdingspastoraat kan hierbij ingezet worden. De Heere Jezus zegt “in Mijn naam zult u demonen uitwerpen”. De satan beeft bij de naam van de Heere Jezus, want Hij is gekomen om de duivel te verslaan en mensen te bevrijden. Als we bescherming zoeken achter het bloed van de Heere Jezus worden we bevrijd. In zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus staat dat de Heere Jezus ook van de heerschappij van de duivel verlost.
Daarnaast kunnen we voor en met elkaar bidden. Biecht elkaar je zonden op: “ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden”. Doe dit samen met je pastor en/of je partner. Als het nodig is, ga dan naar professionele hulpverlener. De prikkels blijven anders binnenkomen via de poorten van je ogen en oren.

3. de Plek opgevuld
Als je hart van stad mensenziel is schoongemaakt, is het belangrijk om weer vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heere Jezus gebruikt het beeld van een huis: het werd met bezems geveegd, maar het huis bleef leeg staat en er kwamen zeven demonen voor in de plaats. Het is dus heel belangrijk dat de Heere Jezus (opnieuw) je hart vervult. Wij moeten Hem alle sleutels van de kamers van ons hart geven. Heilige Geest vul opnieuw mijn hart. Dan is er geen vacuüm meer en heeft de Heere Jezus het voor het zeggen. We mogen bidden: Heere Jezus, kom woon in mijn hart en maak mij vrij. Dan komt de vreugde en het licht weer terug.
In de geestelijke oorlog schiet de duivel zijn pijlen af op ons hart en leven. Kijk uit voor lekken. Onze koning is van Israëls God gegeven. Wandel in het licht met Jezus. Amen.

Categorieën