29 maart 2020

Markus 14:1-11

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 14:1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Vandaag zouden we eigenlijk Heilig Avondmaal houden, maar helaas kan dat nu niet doorgaan. Het is pijnlijk om de ‘gemeenschap der heiligen’ te moeten missen. Gelukkig is de Heilige Geest niet aan een kerkgebouw gebonden, maar Hij schept én bewaart de band met Christus en met elkaar. Laten we dan juist in deze tijd moedig zijn en hoop hebben, naar elkaar omzien en niet wachten om de dood van Jezus Christus te verkondigen, totdat Hij komt. In plaats van nabetrachting te houden, laten we ons juist voorbereiden op Zijn komst. Laten we juist in deze crisistijd onze hoop en heil bij de Heere Jezus zoeken.

Jeruzalem bereidt zich voor op het Pascha, het feest dat herinnert aan de nacht van bevrijding uit de Egyptische slavernij. Deze bevrijding heeft betrekking op reiniging: Je bent alleen vrij, als je gereinigd wordt door het bloed. Voor Israël was dit het bloed van het lam op de deurpost, voor de gelovigen nu is dat het bloed van Jezus Christus. Neem je toevlucht tot Hem om gereinigd te worden van je zonden, je opstand tegen God. Met deze opstand tegen God wordt je geboren, maar het moet gebroken worden voordat het je meesleurt naar de ondergang.

Jezus’ offer is niet alleen bedoeld om het begin van het christelijke leven mee te starten, maar je hebt het elke dag nodig om in de vrijheid te leven en het christelijk geloof te verdiepen. Je hebt het bloed van Jezus nodig om je woorden, daden, gedachten en verlangens te laten reinigen. Is deze crisis dan ook niet een wake-up call om je te bekeren, voordat het te laat is?

De Farizeeën en Schriftgeleerden gebruiken de voorbereidingstijd voor het Pascha om Jezus uit de weg te kunnen ruimen zodra het feest was afgelopen. Na het feest, omdat Jezus niet gezien mocht worden als middel tot reiniging en bevrijding.

Ook de discipelen bereiden zich voor, met name op een politieke positie. Zeker na de intocht in Jeruzalem, verwachten zij dat Jezus binnenkort Zijn koninkrijk op aarde zal stichten.

Judas echter, naast dat hij discipel van Jezus was, is gebonden aan de begeerte tot geld. En hoewel hij vlakbij Jezus, de Bevrijder en Reiniger is, is het de vraag of hij dat wel wil. Willen wij ook bevrijd worden? Dan moeten wij eerst gereinigd worden! De Heilige Geest wil dit verlangen schenken!

Maria, de zus van Lazarus en Martha, bereidt zich ook voor en leert ons een grote les in hoe we ons moeten voorbereiden op de ontmoeting met Jezus. Luisterend naar Zijn woorden, heeft zij het aankomend lijden en sterven van Jezus geloofd, aanvaard en bemind. In een huis waar zij niet welkom is, giet zij een hele fles Nardus, dat een enorm vermogen waard was, uit over het hoofd van Jezus. De stille Maria leert ons dat geloof en overvloedigheid samen gaan. Ook breekt ze met deze daad zichzelf als het ware open voor Jezus. Maria, een vrouw, gaat de mannen voor in geloof en blijkt de meest toegewijde discipel te zijn. Haar actie is geen verkwisting en ook geen onthouding aan de armen, maar een daad die niet kon wachten, zoals rondom een sterfbed prioriteiten verschuiven. De diepe betekenis van haar handeling is dat ze zijn lichaam zalft als voorbereiding op Zijn begrafenis. In die tijd was het gebruikelijk om de overledene te zalven om de lijklucht te overvleugelen. Echter, dit was verboden wanneer iemand als een misdadiger werd geëxecuteerd; dit om de schande te vergroten. Maria’s daad is dus een profetische daad en staat model voor discipelschap: veel luisteren naar Zijn woorden, dan vloeien de daden daaruit voort. Dan willen we ons hele leven aan Hem geven en leven naar Zijn Koninkrijk.

Jezus is het Paaslam dat alle oudtestamentische offers heeft vervuld. In Hem vinden we onze reiniging, heiliging en bevrijding. Zo mag je in deze wereld, die dit geheim niet begrijpt, wandelen. Laat deze middag, de crisis waarin we leven, een aansporing zijn om ons leven opnieuw aan Hem toe te wijden, ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem, te leven van Zijn genade en te wandelen in Zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. Waag je het ook daarop?

Categorieën