8 mei 2022

naar galilea

Predikant:
Bijbeltekst: mattheus 28:7-16 4:12-17
Dienstsoort:

samenvatting.

 

Schrift- en tekstlezing (HSV)uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 28 vers 7-16 & Mattheüs 4 vers 12-17

7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie,  Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 10Toen zei  Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en  daar zullen zij Mij zien. 11Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. 12En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, 13en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. 14En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. 15Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. 16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.

12Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 13Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

 

Woordverkondiging ’Naar Galilea'

Heimwee, niet onbekend voor iedereen die een huis heeft (gehad). Verlangen naar die veilige, vertrouwde plek of situatie.

De eerste paasboodschap gaat over Galilea; misschien hadden de leerlingen van Jezus daar wel heimwee naar nu Hij er niet meer was. Verlangen naar de tijd van vroeger, de tijd van de schok van Pasen te boven komen en aan het nieuwe begin wennen op een vertrouwde plek. Galilea was hun thuis.

Jezus verscheen aan de discipelen in Jeruzalem, zo wordt het door Lukas beschreven in het zendingsperspectief. Vanuit Sion gaat het evangelie de wereld in. Maar de andere drie evangelisten leggen de nadruk op Galilea. Jezus was niet aan tijd of plaats gebonden; Hij verscheen op verschillende, vertrouwde plekken aan Zijn volgelingen.

Ook wij moeten naar Galilea, daar ligt een schat aan betekenis, toen en nu. Daar begint het allemaal met God, op die ene plaats, de plek van je ontmoeting met Christus. Als je oud bent en veel verloren bent of als je Jezus aan het kwijtraken bent, het is allemaal een beetje koud en hard geworden; ga dan terug naar de plek die veel voor je betekent heeft; jouw Galilea, waar Hij aan jou verschenen is. Dan kan het zo weer gaan leven voor je.

Galilea; daar begon Jezus te prediken en Zijn licht liet schijnen over degenen die in de schaduw leefden redding bood. Draai je om naar Mij, zei Jezus, Ik geef je leven. Maar Hij verliet deze plek en ging naar Jeruzalem om verzoening te brengen op Golgotha. Dat is gebeurd en nu kunnen de leerlingen terug naar Galilea. Tussen de mensen zullen ze Hem weer zien; de levende Christus.

Wij moeten ook niet in de graftuin blijven. Ons geloof moet een geloof blijven van vlees en bloed, niet alleen maar geestelijk/ spiritueel en individueel en tobberig. Het kan alleen op de hemel zijn gericht; waardoor het weinig te maken heeft met het hier en nu… ga met je voeten in de modder staan, terug naar Galilea, onder de mensen in het leven van alledag in de kerk en daarbuiten. Leven met een doel, op weg gaan met Hem, vol vertrouwen.

Wat is dat Galilea dan precies, vraagt u. zoek daar eens een antwoord op. Heere, waar is de plek waar u mij roept? Denk niet te ver weg of te groots; het mag een gewone en bekende plek zijn. Met vreemden Jezus volgen is vaak makkelijker dan met je eigen omgeving vol sleur en vervelende dingen. Juist in het alledaagse verschijnt Hij.

Het is ook een nederige plek; dat Galilea waar je moet zijn. De plek van Naftali en Zebulon; zegt de bijbel. Een soort achtertuin, een dorp, een niet-opvallende plaats. Soms heb je genoeg aan jezelf, zuigt een situatie alle energie uit je. Maar ook dat minieme plekje-dat- lastig- is, is Galilea.

Galilea betekent ook: gewoon aan de slag gaan. Misschien praten we teveel, het is alsof we te veel in de collegezaal zitten in plaats van stagelopen en zo ervaren dat Jezus werkt. Jezus roept ze alle honderdtwintig bij elkaar en verschijnt aan Zijn apostelen. Hij beloofd dat Hij bij hen/ ons zal zijn. We hoeven niet eerst alles zelf in orde te maken, Jezus zegt ons naar Galilea te komen en Hij zal voor ons zorgen. Christus roept on op om niet te blijven zitten en we bidden dat we Hem zullen zien verzoenen en leven. Hij gaat ons voor naar Galilea en daar zullen we hem altijd weer als de Levende ontmoeten.

Categorieën