30 maart 2018

O liefde Gods oneindig groot

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 5:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Romeinen 5 vers 8
Thema: ‘O liefde Gods oneindig groot’

Uitleg van de symboliek van het Russisch orthodox kruis: De verticale balk stelt de stamboom van de mensheid voor, de horizontale balk symboliseert de reikwijdte van het verzoeningswerk van Christus: van oost tot west. Het diagonale balkje refereert naar de andere twee kruizen die op Golgotha staan: de een mocht opwaarts gaan, Gods heerlijkheid in, de ander ging neerwaarts, naar de hel.
Vorige week vrijdag vond een gijzeling plaats in Zuid-Frankrijk, waarbij een politieagent vrijwillig de plaats innam van een gegijzelde en deze daad met de dood moest bekopen. Dit is wat in Rom. 5:7 beschreven wordt, nl. dat bij hoge uitzondering iemand de moed heeft om zichzelf voor een goed mens op te offeren. Deze gebeurtenis is aanleiding voor de keuze van het tekstgedeelte voor deze preek.
1. Liefde van God
Romeinen 5 gaat over Wie God is voor mensen en wat Zijn liefde doet. Hier gaat het niet alleen over de liefde van de Zoon, maar om de grenzeloze liefde van God. Hij had Zijn Zoon ervoor over om de zondaren te redden (objectief, Rom. 5:8). Deze liefde wordt ervaren in de harten van mensen (subjectief, Rom. 5:5). God bevestigt zijn liefde, m.a.w. het bewijs van Gods liefde/de demonstratie van Zijn liefde vind je in het kruis (en niet in onze gevoelens, het verleden of wat er in de wereld gebeurt). Zie ook 1 Joh. 4. Ook de kribbe is het bewijs van Gods liefde, namelijk de komst van Zijn Zoon, maar op Goede Vrijdag gaat het verder, dan wordt de Zoon namelijk niet gespaard maar overgegeven aan kruis en graf. Dus: de liefde van God wordt aan het kruis uitgestald en in je hart door de Geest uitgestort, tegen alle verwachting in, omdat op Golgotha ook juist de menselijke haat en afkeer jegens God duidelijk zichtbaar werd. De bevestiging van die liefde is onvoltooid verleden tijd, het is nog steeds van kracht. Zo groot is Gods liefde! Vaderlandsliefde, moederliefde, dat is nog enigszins voorstelbaar, maar de liefde van God gaat juist uit naar Zijn vijanden, zondaren, krachteloze en goddelozen die Zijn liefde in het geheel niet waard zijn en niet verdient hebben. Dit gaat zoveel verder dan de liefde die onder mensen gekend wordt. Als je je een klein beetje kunt inleven wat dit is, dan kan je niet anders dan je verwonderen en Hem aanbidden! Onteer Hem niet door klein over deze liefde te denken!
2. Lijden van Christus
De kern van Goede Vrijdag is het gedenken van het lijden en sterven van Christus: De ultieme ruil, Zijn lijden en sterven opdat wij zouden leven. Zijn lijden en sterven voor mijn vrijspraak, vrede, bevrijding, gezegend zijn, nooit verlaten worden. De gedachten gaan uit naar de verschrikking van het kruis: 1 Middelaar tussen 2 moordenaars, er stonden 3 kruizen, 4 Romeinse soldaten, Jezus had 5 wonden, 6 uren waarin Hij gehangen heeft, 7 woorden die Hij uitsprak. Bij het kruis leer je stil te worden. Christus betaalde de hoogste prijs met Zijn bloed, niet als slachtoffer maar als zoenoffer. Goede Vrijdag is Grote Verzoendag. We zijn duur gekocht door het bloed van Christus. Hij is de Borg en Bruidegom tegelijk. Hij is het lam van God, op de bestemde tijd gestorven, tijdens het Pesach. Je kunt de hele Bijbel uiteindelijk samenvatten met de woorden ‘Jezus stierf voor mij’. Dat is genoeg om mee te sterven!
3. Het leven van de zondaar
Paulus schrijft dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars, krachteloos, goddeloos en vijanden waren: Onmachtig, onwillig, onrein, voor deze is Christus gestorven! Mijn zwarte hart wordt door het rode bloed van Jezus witter dan sneeuw. Je krijgt hier deel aan door het geloof, door te buigen aan de voeten van Jezus. ‘Ik was een zondaar, maar door genade ben ik nu een kind van God.’ Kinderen van God doen ook nog zonden, zij zijn dan geen arme zondaars, maar ongehoorzame kinderen. Het kindschap staat vast. In Christus ben je geheiligd en gerechtvaardigd. Kinderen van God vallen wel nog in zonde, maar leven niet meer onder het juk van de macht van de zonde. Net zoals de Israëlieten die slaven waren tijdens het Pesach achter het bloed van het Lam schuilden, bevrijd werden en Israëliet mochten zijn: dit was verandering van staat.
Ja Zijn liefde zocht mij, en Zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Halleluja!

Categorieën