3 oktober 2021

Onderweg naar morgen!

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 7:9-17
Dienstsoort:

Samenvatting

Een ontelbare schare, overal vandaan uit vele generaties; een ongekend gezicht voor Johannes! Veelbelovend!

Johannes zat  alleen gevangen op Patmos, de verbreiding van het Evangelie moest stoppen. Wat komt er nu van Uw plan terecht, Kurios? De keizer (kurios) in Rome kan God een halt toeroepen?

Maar de grote menigte zal komen, al lijkt het nu te stoppen,Johannes zag het alsof het al was gebeurd. Deze menigte was de toorn voorbij, opgestaan en ingegaan rondom de troon. Dat was al aan Abraham gezegd: “Ik zoek jou en zegen je, in jou zullen alle volkeren van de aarde gezegend zijn”, ook al was het ongevraagd, ongedacht en onverwacht, ook nu nog. Zo kun jij jezelf nu al zien staan, terwijl je hier aanschoof bij het Heilig Avondmaal.

 

Witte, schone gewaden; een teken van overwinning, net als de palmtakken. De schare zwaait Hem de lof toe en danken Hem voor de onverdiende zaligheid.  De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam. Christus was de zondebok Die door onze schuld gekruisigd moest worden. Figuurlijk kleeft er bloed aan onze handen, om te huilen. Hij ging en hing, deed verzoening voor onze zonden.

 

Heel de hemel gaat meejuichen met de zingende schare! Er blijft alleen aanbidding over. Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. We hebben zo’n goede God. De duivel nam ons te grazen, maar Hij laat ons niet los. Al het Mijne wordt het jouwe.

 

Wie zijn ze? De Heere weet het: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Mensen gaan voor eigenbelang, er is overal verdrukking en leed: een tranendal zegt de Heidelberger Catechismus. Maar verdrukking alleen is niet de reden waardoor je bij die grote schare komt; je kleed moet witgewassen zijn in het bloed van het Lam! Dat is heel persoonlijk, zelf bij Hem komen met je vuile was en die van Hem gereinigd terug ontvangen. En iedereen kan bij Hem terecht. De weg is smal, maar ook ruim: Hij wacht op u/jou, kom naar God toe, Hij roept je. Er is geen QR-code van vroomheid voor nodig, stribbel niet tegen, laat je gezeggen door Hem. Hij rekent op u en jou.

 

De schare staat rondom Gods troon, een voorschot op wat er wacht: geweid tot bronnen van levend water, in Gods bescherming, door Hem geweid, de tranen gedroogd. Lof, halleluja aan Hem en het Lam dat op de troon zit, amen!

 

Verwerkingspunten:

- Kun(t) u/ jij de zegen(ingen) benoemen die u/jij meeneemt uit deze dag?

- Hoe geef(t) u/jij die een plaats in uw/jouw gebed en hoe neem je die mee in je leven?

Categorieën