19 februari 2023

onontkoombaar en onomkeerbaar

Predikant:
Bijbeltekst: jesaja 53 , lukas9:21-22
Dienstsoort:

samenvatting:

Schriftlezingen: uit het Oude Testament Jesaja 53, uit het Nieuwe Testament: Lukas 9 vers 21,22* (*tekstgedeelte)

 

Eerste lijdenszondag

Thema: Onontkoombaar én onomkeerbaar! Christus moest de weg gaan, zo is het geschied!

 

We hoorden de belijdenis van Petrus, als woordvoerder van de anderen: “U bent het, de Christus, de gezalfde.” De mensen waren gevoed, zonder onderscheid en in overvloed door Jezus Christus. Daar waren ze vol van en spraken erover. Maar er mocht geen woord over die belijdenis gesproken worden, Jezus verbood het hen! Geen verkeerde, onjuiste verhalen verspreiden, daar blijft alleen teleurstelling van over. Alleen de waarheid brengt het heil.

 

Jezus moest eerst nog iets anders gaan doen, dan pas zouden ze echt begrijpen wie de Messias was en is. Daarna mochten de discipelen erop uit gaan. Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Het moest zo omdat het zo stond geschreven,  dus Jezus was een slachtoffer van het lot? De schriften werden allemaal in Hem vervuld, zegt Jezus ook zelf.

 

In het begin van Genesis staat dat de mensen naar de boze gingen luisteren, ze dachten dat ze zouden worden als God. In heel het Oude Testament gaat het door; de mens dacht het steeds zelf te kunnen. De zondvloed hielp niet; de toren van Babel werd gebouwd, en God kon gestolen worden. Maar God zet door om het nageslacht van Abraham te zegenen en zo terrein te winnen. Het uitverkoren volk is hardnekkig, ze buigen niet voor God, wel voor de afgoden. Er kwam een ballingschap, Gods geduld was op en het volk ging naar Babel. Jeruzalem ging in vlammen op.

 

Maar leven in Zijn liefde, naar Hem en elkaar? Wij maken zelf wel uit hoever God het voor het zeggen mag hebben… Jezus wist dit, het zou Zijn dood worden als Hij op aarde kwam. Het moet omdat de mensen zijn wie ze zijn, niet omdat God het wilde en de mensen eigenlijk niet. De trend van het Oude Testament zet zich door in het Nieuwe Testament; Hij wordt verworpen en moet veel lijden. Wat zou er in God en Jezus hart zijn omgegaan over ons menselijk gedrag.

Ook vandaag mag God er bij velen in tot zover het de mens goeddunkt. Krijgt God bij u alle ruimte om zich uit te spreken, ademen wij in Hem? Of juichen wij Jezus toe en kruisigen we Hem ondertussen toch? We willen graag onze eigen ruimte behouden. Maar het lijden was onontkoombaar.

 

Als Jezus verworpen aan het kruis hangt, is er iets onomkeerbaars: God heeft de zondebok een slachtoffer gemaakt voor de zonden van Zijn kinderen. Jezus werd verbrijzeld om onze ongerechtigheden, boette en bad voor overtreders. Alle zonden werden op Hem geworpen, als een Lam dat ter slachting werd geleid, stil en zonder tegenspraak, werd Hij gedood. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, een teken van de verzoening die was bereid.

Op de derde dag werd Jezus opgewekt, Hij kwam het lijden te boven. Alles waar wij tot over onze oren inzitten, overwon Hij. Er was betaald met Zijn leven. Het welbehagen zal door Zijn hand voorspoedig doorgaan. Daarmee komt Hij ook nu voorbij aan ons, wie we ook zijn en wat we ook deden. Geef mij het uwe, dan geef Ik u het Mijne. Jeshua: de Zaligmaker! Als Hij voorbij komt, zal elke knie zich buigen. Het zal toch niet zo zijn dat jij daar niet van bent gediend?

 

Verwerkingspunten

  1. Wat heeft je het meest verrast vanmorgen?
  2. Wat heeft je licht, moed, hoop of troost gegeven?

Categorieën