7 oktober 2018

Ons hart is in Hem verblijd….

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 33:21
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. Ons hart
  2. Is in Hem verblijd
  3. Blijdschap om te leven

Toen Pascal stierf in 1662 vond men een fragment met een getuigenis, zijn testament: Zijn algehele onderwerping aan Jezus is een vreugdevolle onderwerping geweest, vreugde, vreugde, vreugde…
De onderwerping aan de God van Abraham, Izak en Jakob, niet die God van de filosofen en geleerden. De God van Jezus Christus. Een explosie van vreugde !
Zo is het ook in Bijbel, ps. 43:…God de bron van vreugd en: …Ik zal mij in de Gd mijns heils verblijden…

Ons hart

Het gaat om de rechtvaardigen, vs.18 en 19: zij die op Hem hopen en het leven van Hem verwachten. Ons hart is een levensvoorwaarde. De Bijbel spreekt bijna duizend keer over ons hart in geestelijke zin. In het Westen is het denken belangrijk geworden, i.t.t. de Bijbel die wijst op het hart waar al onze gevoelens in zetelen. Vaak in negatieve zin, zoals: De gedachten van het hart van de mens zijn slecht…” In onze tekst wordt het zeer positief geduid. Blijdschap is vervuld verlangen. Wat heb je voor verlangens ? Deels vervuld, deels onvervuld. Mijn zoon, dochter, geef Mij je hart ! Vindt vreugde in Mijn wegen.

Is in Hem verblijd

We hebben Hem gezien, vol genade en heerlijkheid. In Hem, ons hart vindt woning in Hem. Hij is het huis van ons hart. Hoe moeilijk is het jezelf te geven, op te geven. Zoals God het echter zegt is het een gave van Hem. Ik sluit je in Mijn hart! Ons hart is in Hem verblijd. Het vertrouwen op Zijn heilige Naam. Deze psalm is een lofzang op Zijn scheppingsmacht. En ook op de eeuwige raad van de Here. Dat is bemoedigend voor deze tijd, Hij heeft alles in Zijn hand. Hij formeert het ene vat tot Zijn eer, het andere tot oneer. Laat onze bede zijn dat we tot Zijn eer worden gevormd. Deze God redt van de dood en behoudt in het leven. Zonder Hem valt niet te leven. Joh. 17:… Opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. De Heere Jezus was een blij mens! Maria verheugde Zich in God. De blijdschap was volkomen geluk, gelukzaligheid. God geniet van Zichzelf, in de eerste plaats. Dit is de garantie dat als Jezus hierom bidt, wij deze volle vreugde in Hem vinden! Het was Hem zoveel waard om deze vreugde te missen toen Hij zei: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Hij heeft deze vreugde voor ogen gehad, wat mogen wij blij zijn met z’n Zaligmaker!

Blijdschap om te leven

Het is levensnoodzakelijk, deze blijdschap in Hem. Het leven gaat namelijk voorbij. Zet je hart niet op de schone schijn van deze wereld maar op Hem, in Wie de eeuwige vreugde is. Er is haast bij, het offer van je leven, zoals met de gelijkenis van de schat in de akker. En eigenlijk is ons offer zeer klein i.v.m. het Zijne! Toon mij Uw heerlijkheid! Zo doet de Heilige Geest dat, onze blik ombuigen van minder naar veel meer waard.
Er zijn maar twee mogelijkheden!

Amen.

Categorieën