10 april 2016

Opgaan, blinken en verzinken

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 12:42b
Dienstsoort:

Samenvatting

1. Einde van Salomo
2. Meer dan Salomo
3. Voorbeeldman Salomo

erasmusJe zou 2 Kron 9:31(36?) een rouwadvertentie kunnen noemen. Als ik aan Salomo denk, denk ik aan opgaan, blinken en verzinken. Erasmus schreef een schets over de vredevorst Salomo. Erasmus werd geboren in Rotterdam, was een grote geleerde in de tijd van Luther. Zijn zon rees in Rotterdam en ging in Basel onder, waar hij stierf. Zo kun je ook van Salomo zeggen: opgaan, blinken en verzinken. Zijn zon gaat helaas roemloos, droevig, somber en donker onder.

Het einde van Salomo
Als we nadenken over zijn einde, dan is het ook goed om na te denken over je eigen einde. Als je ouder wordt, komt die gedachte dichterbij dan als je jong bent. Je wilt daar vaak niet aan denken. Bij een kind van God kan het gaan van slecht naar heerlijk. Denk aan Jacob. Begonnen als bedrieger, en al zegenend gestorven. Bij David ging het heel anders. Hij begon heel mooi, het ging verkeerd op middelbare leeftijd, maar het eindigt weer heel mooi. Hij is ootmoedig, belijdt schuld over zijn leven, en profeteert over de messias op zijn sterfbed. Of het gaat zoals Gideon. Die slecht begint, dan een held is voor de Heere en dan weer eindigt met afgoderij. Bij Salomo ging het weer anders. Hij begon zo goed, maar het eindigt zo beroerd. Bij Salomo kun je niet spreken van een happy end. Zijn val, zijn ijdelheid, zijn vrouwen, alles wordt beschreven. En we lezen niet van een happy end, geen aanbidding, geen zegen. Hij volhardde niet in het navolgen van de Heere. Hij diende de Heere niet met een volkomen hart, hij deed op den duur zelfs wat slecht was in de ogen des Heeren, staat er. Hij begon zo goed, deze zoon van David. En op het eind zie je ook nergens dat hij schuld belijdt en terugkeert naar de Heere. Hij doet ons denken aan Demas, hij kreeg de tegenwoordige wereld lief: paarden, goud en vrouwen.
Hij heeft 1005 liederen gemaakt, was een geweldige dichter. Maar hij maakte geen 1 boetpsalm voor zover wij weten. Jammer. Hij heeft geen psalm 51 gemaakt, zoals zijn vader. Hij had verstand van planten, bomen en dieren, maar sprak niet over zijn zonden. Hij is amper 60 jaar geworden, hij heeft zo'n 40 jaar geregeerd over Israël. Hij heeft ook het boek Prediker geschreven, waarin hij schrijft over dat je als je sterft alles achter moet laten. Naar wie gaat dan je geld en goed? Bij hem was dat Rehabeam, die dwaas handelde. Wijsheid kun je wel van de Heere krijgen, maar het is niet erfelijk. De Heere beloofde hem wijsheid en rijkdom en als hij in Gods geboden bleef, kreeg Hij een lang leven. Maar hij bleef niet in Gods geboden. De zonde heeft zijn dagen verkort. Wat erg. Hoe is het als u aan uw einde denkt? Wat wordt er dan gezegd? Of sterft u in stilte? Wat voor tekst zetten ze boven uw kaart? Of weten ze het niet en kiezen ze zelf maar wat?
Zou koning Salomo in de hemel zijn? Natuurlijk, zegt u. Ik weet het niet zo goed. Er staat dat hij slecht deed in de ogen van de Heere. Ik twijfel of hij behouden is. Er is wel een volharding van heiligen en niet van schijnheiligen....En toch denk ik het eigenlijk van wel. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor, maar wel indirecte. Salomo heeft 3 boeken geschreven. Hij schreef het boek Hooglied in zijn jonge jaren. Het boek Spreuken schreef hij op middelbare leeftijd. Op zijn oude dag heeft hij Prediker geschreven. Dat is eigenlijk een soort biecht, waarin hij terugkijkt op zijn leven en als het ware terugkeert naar God. Hij waarschuwt aan het eind van het boek Prediker: jongens, ik waarschuw je, ik heb alles uitgeprobeerd, maar er blijft maar 1 ding over: vrees de Heere. Je zou dit kunnen zien als een signaal dat hij zich toch uiteindelijk bekeerd heeft tot de Heere. Kijk uit voor al die valstrikken, blijf bij de Heere, is zijn waarschuwing.
Er is nog een ander argument. Koningen gaat over de daden en de val van Koningen, maar Kronieken gaat over Gods genade. Daarin worden zijn zonden niet meer vermeld. Omdat hij daarover berouw heeft gehad en God die zonden vergeven heeft, schrijft Matthew Henry. Zijn naam was Jedidja: geliefde van de Heere. Als je door de Heere geliefd bent, dan ben je geliefd met een eeuwige liefde. God houdt vast, om Jezus' wil. Dat lag niet aan zijn eigen volharding, maar wel aan Gods genade.

Meer dan Salomo is hier
Dit zijn woorden van de Heere Jezus. Denkt u wel eens na over de voleinding van de wereld? Waar gaat het met deze wereld eigenlijk naar toe? Denkt u wel eens na over de schepping, waar gaat dat dan naar toe? Op belijdeniscathechisatie hebben we het hele boek Openbaring behandeld. Openbaring 19 gaat over de wederkomst en Openbaring 20 gaat over het vrederijk. Dat Messiaanse rijk. Openbaring 21 gaat dan vervolgens over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik denk dat Salomo met al zijn heerlijkheid een prachtig voorbeeld was van het toekomstige vrederijk van de Messias op aarde. Hij was een vredevorst, en dat zal de Heere Jezus eenmaal ook zijn. Hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. Dat heeft de Heere Jezus nog niet gedaan, dat komt nog. De Heere bewaart het beste voor het laatst. De Heere Jezus is nog groter in luister dan Salomo. Salomo plus! Elke orthodoxe Jood heeft het verlangen naar dat rijk van de Messias dat komt. En wij? De discipelen vragen: herstelt iu het koninkrijk indeze tijd? Nee, zegt de Heere Jezus, dat komt nog. Nu moet eerst het evangelie verkondigd worden aan alle volken op de aarde.
De stedelingen zullen bloeien, de bergen zullen vrede drgen, de vrede zal bloeien. De koningen zullen komen en Hem vereren met geschenken. Dat is bij Salomo zo, maar uiteindelijk zal het komen bij de Heere Jezus.
Maar de Heere Jezus is toch met eer en heerlijkheid gekroond? Ja. wel in de hemel, maar niet op de aarde. Dat komt nog. Wij zien nu nog niet dat alle dingen Hem onderworpen zijn. Dat komt nog. De Heere Jezus zal dan de troon van Zijn vader David beklimmen.
2 Kron 9: 26: de landsgrenzen die de Heere aan Abraham beloofde, zijn nooit gehaald, behalve bij Salomo. Dat is een profetie van wat straks onder de messias gaat gebeuren. Als Jezus terug komt, zullen alle Joden terugkeren naar Israel en Hij zal Koning zijn in Israel. De namen van Salomo en de Heere Jezus lijken op elkaar: vredevorst. Maar ook hun ambten lijken op elkaar: ze zijn koning! Straks gaat in vervulling wat in de Schriften staat: elke knie zal zich buigen, Jezus is Heer! Al die vorsten zullen komen, en zullen zich buigen voor Koning Jezus. Hij regeert en heerst over alle koningen. Alle koningen van de aarde zochten Salomo op en gaven hem elk jaar geschenken. Een prachtige profetie van de toekomst , van het vrederijk van de Heere Jezus. Hij zal glanzen en de eer ontvangen van Zijn rijk, waar Hij eerst vernederd was, zal Hij nu geëerd worden. Er zijn zoveel profeten en psalmen die daarover gaan, maar je moet er oog voor krijgen. Bijvoorbeeld psalm 102. Dan zal het heidendom voor U neergebogen zijn en Uw heerschappij erkennen. Er zijn ook veel oudvaders geweest, die naar die tijd verlangd hebben. Bijvoorbeeld Samuel Rutherford. Hij schrijft ergens: ik zou er wel voor uit de hemel willen blijven. De Heere Jezus zal rust brengen en vrede rondom. Zijn Koninkrijk zal een rijk zijn van recht, vrede, blijdschap. Terwijler nu zoveel tranen en onrecht en vrede is. Straks zal het niet meer zijn. De heerlijkheid van de Heere die eens de tempel vulde, die komt weer terug op het moment dat Jezus terug komt. Dan zal Zijn heerlijkheid de aarde bedekkenzoals debodem van de zee.
Ik wil nog iets zeggen over de troon. 2 Kron 9: 19. Die gouden troon had 6 treden, met aan elke zijde een leeuw, in totaal 12 leeuwen aan de zijkanten. Zo'n troon is er nog nooit gemaakt, staat er. Die troon was van goud en er stonden leeuwen bij. In vers 18 staat: deze troon had 6 treden en er was een voetbank van goud. In Koningen staat niet een voetbank, maar een kopstuk, tegen de achterkant van die troon aangeplakt. Dat woord voetbank kun je ook vertalen met “schaap”. Dat had wellicht de vorm van een schaap. Johannes zag de witte troon, en zag een leeuw en het lam, staande als geslacht. Deze koning is rechtvaardig, krachtig, wijs, als een leeuw, maar ook zacht als een lam. Vertrapt als een voetbank, een voetveeg, als een lam. Het is begonnen met 6 trappen: 1. de vrederaad, waarin besloten werd dat de Heere Jezus zou komen, 2. Zijn menswording 3. Zijn lijden en sterven 4. Pasen, de opstanding 5. de hemelvaart 6. wederkomst op de wolken. En dan de troon van David, in Jeruzalem! Dan zal Hij zich daar neerzetten en de troon inwijden. Van vrederaad naar vrederijk. Dat is de hoop van alle profeten geweest.

Wat hebben we van Salomo geleerd?
Hij heeft maar 1 psalm geschreven. Psalm 2. Als de Heere de stad niet bewaard, tevergeefs waken de wachters. Hij is een heenwijzend voorbeeld naar de toekomst,. Hij is ook navolgenswaardig in zijn voorbede en in het bouwen van het huis van God. Hij is ook een waarschuwend voorbeeld: zo moet het niet. Kijk uit voor de ouderdom, de oude dag. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Overschat je eigen hart niet. Als Salomo kan vallen, dan kunnen wij het zeker. Het einde van alles is: vrees God, onderhoud Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen, want God zal alle daden in het gericht brengen.
We eindigen niet met Salomo, want meer dan Salomo is hier. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon.

Categorieën