22 april 2018

Post

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Kronieken 21:12-15
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: 2 Kronieken 21: 12-15
Thema van de preek: Post
3 gedachten:
1. Adres
2. Inhoud
3. Uitkomst

De Bijbel is een brief van God aan jou gericht. Het is één grote liefdesbrief, waarin God vraagt “geef Mij jouw hart”. Lees deze brief, want zo leer je God kennen.
Er zijn kaarten of brieven die welkom zijn, bijvoorbeeld als je ziek bent. Er is ook post die minder welkom is, zoals reclame, anonieme brieven of dreigbrieven. Op de brief van de profeet Elia zat koning Joram niet te wachten: zijn zonden en zijn straf worden er in beschreven. Eigenlijk was het een brief van God, met een confronterende boodschap. Gods boodschap is meestal een blijde boodschap, vol van liefde en genade. Er is echter ook een andere boodschap als er niet naar God geluisterd wordt, want dan “mogen wij gewis voor Zijn gramschap beven”. Elia brengt hier wel de boodschap van God.
In het begin van het boek Openbaring wordt er aan elk van de zeven gemeenten in klein-Azië een brief geschreven. Ook daar geeft de Heere Jezus vaak een scherpe boodschap mee aan de apostel Johannes.

1. Adres
Koning Joram kreeg een brief van iemand die al niet meer op de aarde was, want toen was Elia al in de hemel opgenomen. De brief lag dus al lang klaar.
Joram betekent “de Heere is verheven”. In vers 12 worden zijn godvrezende voorouders genoemd: vader Josafat, opa Asa en David. De eerste beschuldiging is dat Joram afwijkt van de goede weg van zijn voorouders. In plaats daarvan wandelt hij in de weg van zijn schoonvader Achab. Door koning Joram komt de Baäl-dienst in het tweestammen-rijk terecht. De draad van de genade wordt hier dus niet doorgetrokken, maar afgesneden. Joram heeft de God van Israel vaarwel gezegd. We kunnen hiervan ook leren dat een huwelijk met een ongelovige verkeerd uitpakt. Het maakt veel uit wie of wat we volgen, zoals verkeerde vrienden, drank, enzovoort. Koning Joram verleidde Juda en dreef hen van God af naar de afgoden toe. Koning Joram was niet onwetend, maar wel onwillig. Hij trok zijn volk mee in zijn val. Koning Joram heeft bovendien zes broers vermoord.
De lamp ging bijna uit, maar de Heere heeft echter beloofd dat er een lamp in het geslacht van David zal blijven branden (vers 7).

2. Inhoud
Koning Joram heeft het oordeel en de straf in de brief gelezen. Er komt een oordeel over het volk, zijn gezin, zijn bezittingen en zijn gezondheid. Soms is een ziekte een straf van God, zoals bij koning Herodes en zoals hier. De straffen worden één voor één door God uitgevoerd, zodat koning Joram nog tussentijds tot inkeer zou kunnen komen. De koning van Ninevé vernederde zich wel na de aankondiging van het oordeel en God wendde het oordeel toen af. God stelde de straf voor Achab uit nadat hij berouw had. Nemen wij Gods oordelen serieus, ook als er gesproken wordt over de hel (met en onuitblusbaar vuur, waar de worm niet sterft, er geweend wordt en met tanden geknarst)?

3. Uitkomst
De oordelen worden voltrokken: het volk wordt geplunderd, vrouw en kinderen worden gevangen genomen, het paleis wordt geplunderd en koning Joram wordt ernstig ziek. Wat de Heere zegt gaat door, ook Zijn bestraffingen. Koning Joram is twee jaar ziek. Dat is genadetijd om tot inkeer te komen. De oordelen hebben echter geen positieve uitwerking. Koning Joram sterft en gaat verloren. Joram kon steeds beter beseffen dat het waar was wat in de brief stond, maar hij bekeerde zich niet.

Over de dood van koning Joram werd niet betreurd en hij kreeg geen staatsbegrafenis (met wierook en een graf bij de voorvaderen). De regeringsperiode was geen zegen, maar een ramp voor het volk van Juda. Er was niemand die huilde op zijn begrafenis. Koning Joram heeft zonder God geleefd en is zonder God gestorven. Aangrijpend is dat!
Wij hebben ook een brief gekregen, het woord van God, waarin God zegt “ik heb geen lust in de dood van een zondaar”. Later wordt Davids grote Zoon geboren: de Heere Jezus. Om de overtreding van het volk is de plaag op Hem geweest (Jesaja 53). Wij kunnen de Heere Jezus kennen door de brief van Zijn Woord te lezen. Toen de blinde Bartimeüs hoorde dat Jezus voorbij kwam riep hij om ontferming.
Met psalm 139 mogen we bidden of God ons wil laten zien of er een schadelijke weg in ons is. Als dat zo is, moeten die schadelijke weg verlaten en de Heere Jezus gaan volgen.
Amen.

 

Categorieën