29 januari 2017

SOLI DEO GLORIA

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreen 13:20-25
Dienstsoort:

Samenvatting:

1 de God van de vrede
2 de Herder van de schapen
3 de doeners van Zijn wil

Wie is er wel eens op de Veluwe geweest.. Je had daar jarenlang een schaapherder Cos Mauw. In 2014 overleed hij. Toen de rouwstoet langs kwam stopte de kudde met grazen en blaten, het werd stil! Die band tussen herder en schapen. Die beestjes voelden dat aan.
Vanavond de grote Herder van de schapen. Voorgangers zijn kleine herder. Van de schapen, van elk afzonderlijk. Onze Heere Jezus Christus, dat staat centraal. De God van de vrede ervoor en erna: dat wij zijn wil mogen doen. Hier is de enige verwijzing in Hebreeën naar Pasen.
Bid voor ons, heeft Paulus net gevraagd. Hij eindigt met een zegenbede voor de Hebreeën. De Herder is een van de eerste afbeeldingen van de Heere Jezus, een man met schaap, als krabbel in de catacomben. Niet als Almachtige Heerser, dat is later in de Byzantijnse tijd, gevestigd christendom, En weer later in Rome de Man van Smarten, in de Renaissance als Wijze man.
Maar de eerste christenen dachten aan Hem het liefst als Herder.

1
De God van de Sjaloom. Hij heeft vrede gemaakt, door het bloed van het kruis en Hij is opgestaan dus het mag worden gepredikt. God is de grootste “vredesactivist”, met eerbied.
God moet niet met ons verzoend worden, maar wij met Hem. God en mens hadden ruzie met elkaar. Een van twee gedraagt zich vijandig. Wij hebben Hem de rug toegekeerd. Hij hoeft niet te veranderen. Jezus hoeft niet tussen beide te komen om God te kalmeren, dat is een heidens en geen Bijbels beeld. Hij is het die Zijn vriendschap biedt, die verzoenende hand. Als je die keer op keer afwijst...
De God van de vrede, nu. Het staat zeven keer in de Bijbel, zeven keer aan het einde van een brief van Paulus. Rom 15:33, Rom 16:20, 2Cor 13:11, Fil 4:9, 1Thes 5:2 , 2Thes 3:16 en Heb 13:20. Voor elke dag van de week. Om de dag mee te beginnen.
Wat doet u met de zondagsbrief?
Hebt u vrede in uw hart? Ervaart u een kloof? Hoe kan Hij in mijn hart komen? Sadhu Sundar Singh kwam uit een Sikh familie. Hij kon goed 'mediteren' maar na-afloop viel hij weer in onrust. Hij vertrapte Bijbels, gooide met modder naar het raam waar een zendeling woonde, hij vond geen vrede, wilde een einde maken aan zijn leven. Vlak daar voor krijgt hij een visioen van Christus. Hij komt tot bekering en werd evangelist, toen vond hij de shanti, op de toppen maar ook in de dalen was die vrede die bleef. Die alle verstand te boven gaat, maar die ook bleef.

Vorige week is mevr Broere overleden en begraven, 88 jaar. Zij heeft de Heere leren kennen. 31 en ze zat in de kerk. 'Tegenwoordig hebben de regeringsleiders maar op een knop te drukken en dan gaan al die kernkoppen af, zei eens een dominee'. Die opmerking sloeg naar binnen. Dat kan dus en dan God ontmoeten en dan.. dat gaf onrust en worsteling. Toen sprak God. Mijn oog zal op u zijn, tot 2x toe. Dat gaf rust. Zo kan God werken.

schaapherder2
De Grote Herder van de schapen.
Wij kennen Hem vooral als de Goede Herder (ivm lijden) uit het Johannesevangelie. Hier: de Grote Herder, i.v.m. Zijn opstanding. En ook: 1Pet 5:4 De Opperherder, ivm Zijn verschijning in heerlijkheid.
Onze – daar zit intimiteit in, connectie. De Heer is mijn Herder. Sela heeft daar een mooi lied van.
Dan ben je 'online' met Hem.
Bij deze uitdrukking denkt een Hebreeër onmiddellijk aan het OT.
Mozes was de herder van Gods kudde, uitgeleid uit Egypte en door de Rode Zee. Het volk is weer naar boven gebracht op de andere oever. Het bloed van het eeuwige verbond. Zijn leven gegeven voor de schapen. Gemeenschap aan het bloed van Christus. Hij is teruggebracht uit de dood. De stem was verstomd, Zijn ogendicht. Zijn schapen werden verstrooid.
Het eerste wat Christus doet, opgewekt, is Zijn kudde opzoeken, en Hij roept bij naam. Maria! Rabouni klinkt het terug. Vrede zij u, achter gesloten deuren.
De herder van de schapen. Er wordt een foto gemaakt – sta ik er ook op? Je zoekt eerst jezelf. Of niet?
Mag ik het schaapje zijn dat u draagt, als puber kijk je minder naar die plaat – ja ik sta er nog steeds op. Eén zit er helemaal onder de modder.. Straks komt Hij terug. Hij gaat sommige aan zijn linker en sommige aan het rechterhand zetten.
Roï lijkt op Raä zien, Herder en Kijker liggen dicht bij elkaar in het Hebreeuws. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Voor Hem telt elk schaap. Hij maakt ook non verbaal contact, oogcontact.
Petrus verloochent 3x en dan kijkt de Herder hem even aan... en hij knapt.

3
De doener van Zijn wil. Doel van de verlossing. Zijn wil doen was ook het doel van Christus leven op aarde. Daar wil de God van de vrede je voor toerusten. Ieder die de wil van God doet, is mijn broeder, zuster..
De Heilige Geest zit er ook in, in dat toerusten. Niet geboden opgelegd krijgen: ik krijg van binnen uit lust en een verlangen om de wil van de Heere te doen. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daarmee wil je dat ook. Uit dankbaarheid. Andrew Murray: deze brief en al deze preken hebben hun doel niet bereikt al het er niet toe leidt dat u Gods wil gaat doen in alles.
Wie doet er wat? Toegerust om Zijn wil te doen dat doe ik dus, en: Hij werkt het in mij. Dat gaat samen. God doet het door mijn heen.
Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, Amen,dat is het eigenlijke einde, dan volgt nog een epiloog. Soli Deo Gloria, Hem zij de heerlijkheid.
Het begon met de heerlijkheid van Christus nu komt het Hem toe. Wat een prachtig eind.
Dat mijn leven mag zijn als een loflied. Mijn dag begint met een lied voor u. Amen zegt mijn ziel, zo is het vast en zeker. Al het volk zegge amen, amen, maar hier buiten ook, Psalm 72 de wereld volgt mijn zangen!

Hem zij de heerlijkheid, amen. Zoals het was in de beginne en nu en altijd tot in eeuwigheid.

Categorieën