13 mei 2018

Stil Leven

Bijbeltekst: Psalm 72:3
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Psalm 72:3

Het zicht op een stilleven van bergen met eeuwige sneeuw en een bergmeer is een prachtig plaatje. Zo indrukwekkend en intens, vol en stil, dat het doet denken aan Psalm 72:3: De bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilig recht. Maar tegelijkertijd is er zoveel onrust in de wereld, eigen land, de kerk en in ons eigen hart. Is dit stilleven dan een euforie, een gevoel van welbevinden, berust op wat...? Wat is de werkelijkheid? De Bijbel is er duidelijk over: Het Messiaanse rijk is de werkelijkheid, niet te betwijfelen.

Koning David, die de oorlogen van de Heere streed, schrijft deze psalm in een onrustige tijd voor zijn zoon Salomo. Salomo zal een vredevorst zijn. En de bergen zullen getuigen van deze onverbreekbare vrede. Het sleutelwoord is gerechtigheid. Zonder Gods gerechtigheid zal er geen vrede zijn.
Salomo is een type van de Heere Jezus. Jezus Christus is onze Vredevorst van Zijn komende koninkrijk der hemelen. Hij is ten hemel gevaren, Koning der ere. Straks, op Vaders tijd, brengt Hij Zijn rijk tot stand. Maar eerst komt de Heilige Geest, Die de contouren van het komende Koninkrijk zichtbaar maakt. En de stille, onverstoorbare bergwereld draagt de vrede, als vanaf een preekstoel, uit: Zo zal het straks ten volle worden!

Bent u/jij stilgezet door God? Is Christus in uw/jouw hart gekomen? Is er geestelijk/geloofsleven in uw/jouw hart, temidden van de hectiek van deze wereld en van jezelf? Wat een wonder als het stil wordt in je hart, dat je de Vrede van God ontvangt, op grond van gerechtigheid. Op een zondag, of tijdens je stille tijd en dat Zijn Geest in u/jou gaat werken. Dat het geen euforie is, maar het beginsel van de eeuwige vreugde.

Aan de voet van de bergen is er het gekrioel van mensen en voertuigen. Hier is de burgerlijke gerechtigheid te vinden. Maar het zicht op de stilte en vrede van de bergen en de toppen geeft een overkoepelend perspectief van de toekomst van Jezus Christus: dit is de werkelijkheid! Het is geen euforie, maar een beginsel van de eeuwige vreugde. Kent u dit? Draagt u het met u mee en draagt u het uit? Dit wordt heel weinig meer gevonden in de kerk. Dit is ook de reden dat jongeren het niet meer zoeken in de kerk, maar in het koninkrijk van de satan. Pas op voor het muziek/dance-festival The Flying Dutchman. Zoek juist de vreugde, de blijdschap en het echte leven met God.

De Messias, Jezus Christus, brengt definitief verandering in een wereld vol ellende als Hij komt. Nu al (door Zijn Pinkstergeest) en straks voor eeuwig. Zie vers 2 en 4: Zo zal Hij uw volk richten met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, de kinderen van de armen verlossen, de onderdrukker verbrijzelen. In Salomo’s tijd genoten de rechtelozen zonder bescherming, de hulpbehoeftigen, in het heiligdom bijzondere heilsprivileges van de koning. Hij zorgde speciaal voor hen. Maar ook rond het kruis van De Vredevorst verzamelden zich armen, tollenaren, zondaren, kwetsbaren, vermoeiden, rustelozen, krachtelozen. Hij ontfermt zich speciaal over degenen die snakken naar het Leven en naar de levende God.

Het geheim van een christen is dat hij/zij vrede heeft in het hart, op grond van Christus’ gerechtigheid, uitkijkend naar het komende Koninkrijk. Een christen is gezalfd met de heilige Geest van Pinksteren, de ultieme Trooster, Die vol maakt met Jezus Christus en Zijn gerechtigheid. Een christen is afgestemd op de echte werkelijkheid, namelijk Gods Koninkrijk, waarvan de contouren zichtbaar worden door de Heilige Geest in je hart. Hij heeft heimwee, hunkert naar God!

Vers 7: In zijn dagen zal de rechtvaardige/de gerechtvaardige bloeien. D.w.z. hij is een compleet nieuwe schepping, uit pure genade!

Kijkt u mee naar die echte werkelijkheid in dat stilleven? Die verzoening door voldoening, vrede op grond van Christus’ gerechtigheid, het beginsel van eeuwige vreugde, opgetild worden met het uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Mijn God, ik zal U eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Doet u mee, om Jezus wil, door de Heilige Geest?

 

Categorieën