11 maart 2018

Trekkende liefde

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 12:32
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Johannes 12 vers 32

3 gedachten:
Verhoging, Vrucht, Verrichting

Preek
Een jongen was eens aan het vliegeren in de mist: hij zag de vlieger niet meer, maar voelde de vlieger wel trekken. Zo is het ook met de Heere Jezus: je ziet Hem niet, maar Hij trekt via het geloof wel aan je. In een bak van zand, as en ijzervijzel wordt door een magneet alleen het ijzervijzel aangetrokken. Zo worden alleen Gods kinderen (geen edel metaal of engelen, maar gevallen zondaars) door hun Jezus (aan)getrokken.

1. Verhoging
Jezus spreekt vlak voor Zijn kruisdood op Golgotha een belofte uit: Hij zal de overste van de wereld (de satan) verwijderen. Vervolgens zal Jezus verhoogd worden en daarbij de mensen naar zich toe trekken. De verhoging van de Heere Jezus vindt plaats aan het kruis. In Johannes 3 had Jezus al de vergelijking gemaakt met de verhoging van de koperen slang door Mozes, waardoor de Israëlieten werden genezen als ze hiernaar zouden kijken. De verhoging van de Heere Jezus heeft dus een reddende betekenis, maar het is ook een offer. Bij het kruis kunnen we veel woorden met een “v” plaatsen: volbracht, verslagen, verbrijzeld, voldaan, verheerlijkt, volkomen voldoening, verlossing, vergeving, vrede, verzoening, victorie, enz. De bedoeling van de prediking is om het kruis hoog te houden, zodat iedereen de Heere Jezus kan zien. Dat is belangrijker dan het verkondigen van de moraal en de leer. We kunnen mensen beter lokken dan dreigen.
De Heere Jezus is een borg en een sponsor die door Zijn bloed de mensen bevrijdt en leven geeft.

2. Vrucht
De vrucht is dat allen tot Hem getrokken worden. In psalm 22 staat “zij komen aan door Goddelijk licht geleid.” De Grieken wilden Jezus wel op de troon zien, maar eerst moest Jezus echter lijden en sterven (zoals een tarwekorrel, vers 24). Als de Heere trekt zullen ze komen en in Hem geloven. Alle mensen uit verschillende volken brengt Hij bijeen. Dan staat de Heere Jezus in het middelpunt, net zoals het bij het middelste kruis. Ook bij het avondmaal staat Jezus in het middelpunt. In openbaring 5 schrijft Johannes dat de Heere Jezus in het midden van de hemel staat (een Lam als geslacht). Als Jezus in het middelpunt staat, komen Zijn kinderen ook dicht bij elkaar te staan.
Iedereen kan door Jezus naar Hem toegetrokken worden, want Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Als Jezus hoog gehouden wordt in de prediking, mogen we vrucht verwachten.

3. Verrichting
Zowel de Vader als de Zoon trekken, want naast onze tekst staat er in Johannes 3 ook “Niemand zal tot Mij komen, tenzij de Vader Hem trekke.” Zonder deze trekkracht komen we niet bij God terecht. Wij kunnen zo vast zitten in onze zonden of eigen gedachten. Het kan zijn dat de duivel je naar een andere kant probeert te trekken. Gods liefde is echter onweerstaanbaar. Zo werd Rebekka getrokken door wat Eliëzer vertelde over Izaäk. Soms worden we getrokken door het lijden heen. Op de puinhopen van ons leven leren we dan God kennen.
De laatste trekking van de Heere Jezus zal van de aarde naar de hemel zijn. Dan mogen we verlangen naar die laatste ruk, om dan eeuwig thuis te zijn. De legerpredikant ds. J.J. Poort moest ook alle oefeningen doen. Toen hij eigenlijk niet meer kon bij het laatste onderdeel (een stinkend rookgordijn), werd hij door de officier aan zijn arm getrokken met de roep “ je bent er al”. De legerpredikant hoopte dat het ook zo zou mogen gaan aan het einde van zijn leven: om door God getrokken te worden in Zijn heerlijkheid.
Amen.

Categorieën