2 december 2018

Uw Koninkrijk kome

Predikant:
Bijbeltekst: Obadja 1:21
Dienstsoort:

Samenvatting

Obadja vers 21: ‘Want van U is het Koninkrijk’

Veroordeling van Edom (vs. 4)
Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.
Jakob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat; staat in de Bijbel, niet in Genesis voor de geboorte van de tweeling, maar in Maleachi. Er staat alleen in het eerste bijbelboek dat de oudste de jongste zal dienen. In de Dordtse Leerregels staat dat de gedachte dat ongelovigen al van eeuwigheid al verworpen zouden zijn; dat is niet bijbels. God heeft Ezau niet bij voorbaat gehaat.
Obadja betekent knecht van de Heere. Deze Obadja is niet degene die leefde in de tijd van Elia, maar in die van Jeremia. Hij leefde na de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering.
Deze ‘kleine profeet’ schrijft over de wederkomst, verlossing en veroordeling. Het gaat over Edom (Ezau) en begint al in Genesis. Ezau en Jakob, jager en herder, steeds weer tegenstellingen. Ezau haatte Jakob, de Edomieten haatten de Israëlieten, hadden leedvermaak, keken gnuivend toe bij de ondergang, riepen ha, ha en hielpen de Babyloniërs om Jeruzalem af te breken en de bewoners uit te leveren. Israël had gezondigd en kreeg straf van God, maar Edom mocht Gods volk niet aanraken. Edom is eigenlijk een codenaam voor de Jodenhaters door de eeuwen heen.
De Edomieten waren hoogmoedig. Zegt u dat u nederig bent? Dan bent u hoogmoedig. Hoogmoed krijg je door je te spiegelen aan een ander, door jezelf vooraan te plaatsen, je beroepen op je afkomst en zelfs door genade kun je denken dat je wat bent. Nederigheid is de mooiste genade, je wordt zachtmoedig en nederig van hart zoals Jezus. Vernedering is je klein maken voor God, nederig zijn is klein zijn. In het Avondmaal gedenken we aan Jezus, niet aan onszelf.
Numeri 24: Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; Edom zal bezit zijn, …maar Israël zal kracht uitoefenen…uit Jakob zal hij heersen.

Verlossing van Israël
Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen
Vers 17 is een keerpunt; op de berg Sion (Tempelberg) zal ontkoming zijn. Sion is genade en God in Zijn barmhartigheid. Zoek bij het kruis van Jezus uw heil.

Verheerlijking van de Heere
Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen,en het koningschap zal van de HEERE zijn
Verlossers (heilanden) is meervoud; dat betekent in het Hebreeuws ‘grootheid’. Dit zal gebeuren als Jezus terugkomt. Dan zal Hij zitten op Davids troon. Tot die tijd vieren we het Heilig Avondmaal. Zolang bidden we: Uw Koninkrijk kome.

Categorieën