24 maart 2019

Uw koninkrijk kome!

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 20:20
Dienstsoort:

Samenvatting

De Heere Jezus heeft ons leren bidden: Uw koninkrijk kome! Maranatha, kom Heere Jezus, zo
vierden we vanmorgen avondmaal tot Zijn gedachtenis, totdat Hij komt. Vanmiddag houdt de
moeder van de zonen van Zebedeüs ons een spiegel voor. Een moeder heeft het beste voor haar
kinderen voor. Ze kreeg met haar man twee zonen die wij kennen en nu staat ze hier niet als de
vrouw van Zebedeüs, maar ze staat hier echt als moeder. Ze is met haar zoons meegegaan achter
Jezus aan.
Het woordje ‘toen’ komt in het Nieuwe Testament 159x voor, waarvan 90x in het evangelie naar
Mattheüs. Dat woordje heeft alles te maken met de vervulling van Gods beloften en met Jezus en zijn
lijdensweg. ‘Van toen aan…’ Bij de eerste lijdensaankondiging begon Jezus te verkondigen waarom
Hij moest lijden. Direct de derde aankondiging, die we hebben gelezen, staat er ‘toen kwam de
moeder…’. Alsof ze haar zorg om haar zoons niet meer voor zich kon houden. Jezus geeft haar de
ruimte: ‘Wat wilt u?’ ‘Toekomst voor mijn jongens, Heere!’ Ze wil voor haar kinderen de beste
plekjes reserveren. Als er opruiming is, willen sommige mensen er als eerste bij zijn! Zo ook deze
moeder. We vinden haar niet zo sympathiek en begrijpen de ergernis van de andere discipelen. Zij
vinden het inhalig.
Maar wat een geweldige vrouw! Wat een toekomstverwachting heeft zij! Ze gelooft dat het met
Jezus echt wat gaat worden! Kennen we dat, ouders, grootouders? Zijn we ermee bezig dat onze
kinderen en kleinkinderen onbevlekt voor God kunnen verschijnen? Of zijn we alleen bezig met hun
maatschappelijke posities? Ik zie de discipelen, we begrijpen hun irritatie: ‘Eerzucht!’, mompelen ze.
Ik kijk ze aan en zeg: ‘Hadden jullie soms die plaatsjes gewild?’ Eigenlijk rekenen we onszelf het
mooiste plaatje al toe…
Jezus schijnt goddelijk licht op de vraag van de vrouw: ‘Wat jij voor ogen hebt in je verblinding, is dat
ik aan de macht zal komen. Dat het koninkrijk binnen handbereik ligt, maar je moet eens weten waar
ik mee bezig ben! Je hebt geen idee hoeveel en zwaar ik eerst nog moet lijden. Moeder, je bent
ziende blind…’ Jezus zal straks wel de meeste zijn, maar moet daarvoor eerst de minste worden…
Daarom lazen we door na vers 28. ‘En toén… zagen zij twee blinden aan de kant van de weg.’
Mattheüs noemt niet alleen Bartimeüs, maar noemt er twee. Er zijn twee jongens en een moeder die
denkt het te zien. Daarom noemt Mattheüs twee blinden. Jezus vraagt weer: Wat wilt u?’ ‘Dat we
kunnen kijken’, nee dat zeggen ze niet. Ze vragen of hun ogen geopend mogen worden, met een
woord dat verwijst naar de vervulling van het Oude Testament. Jesaja 35:5: Dan zullen de ogen van
de blinden worden opengedaan! ‘Kurios, vervul uw beloften!’ vragen de blinden.
En dan begrijpen we Jezus’ antwoord. ‘Kunnen jullie mijn drinkbeker drinken?!’ Jezus is nog niet
bezig met Zijn verheerlijking want de weg daarnaar toe is de kruisweg. Ook voor Zijn kinderen is de
enige weg naar de verheerlijking, de weg van het kruis. Het kruis is je deel in de navolging, als
avondmaalganger. De beker heeft alles met de heerlijkheid te maken. Hebben wij christenen in het
westen daar wel enig besef van? Jezus moest de lijdensbeker leegdrinken van de Vader, zodat wij nu
de avondmaalsbeker mogen heffen! ‘Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten
sterven.’
‘Ja hoor, dat kunnen we wel. We kunnen U wel een handje helpen’, wat een zelfoverschatting en wat
een hoogmoed. Jezus zegt niet: ‘Ja dat kunnen jullie wel’, nee, Hij zegt: ‘Jullie zúllen!’ Je kunt nog niet
een uur met Hem waken. Je laat Hem in de steek zodra het moeilijk wordt. Maar Jezus zegt dat je wel

te maken zal krijgen met lijden om Zijn Naam, zodat de wereld zal weten Wiens je bent en Wie je
dient!
Tijdens de kruisiging staat deze moeder er ook. Ze kijkt omhoog naar de drie kruisen, misdadigers ter
linker- en rechterzijde van Jezus. De Koning der Joden in het midden. Het is de verbijstering van het
christelijk geloof, dat Jezus zo arm werd voor mensen die Hem niet hoeven. Zijn lichaam gebroken
voor mij! Er is geen heerlijker feest dan te zitten aan de tafel van deze Gastheer. Hoe heerlijk zal dat
straks zijn! Als je dat ook wilt, moet je hier weggaan met het gebed van de blinden op je lippen: Dat
onze ogen geopend worden, om de dingen echt te zien zoals ze zijn. Dat we Hem zien zoals Hij echt is
en Hem navolgen.

Amen.

Categorieën