1 januari 2023

Van oud naar nieuw.

Predikant:
Bijbeltekst: jesaja43:16-19 Jesaja 65:17-20 2korinthe 5:11-17
Dienstsoort:

Samenvatting:

Schriftlezingen uit het Oude Testament Jesaja 43 vers 16-19 en Jesaja 65 vers 17-20, uit het Nieuwe Testament 2 Korinthe 5 vers 11-17
Thema: Van oud naar nieuw ( n.a.v. 2. Kor. 5 vers 16 en 17)

16Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Klokslag twaalf uur vannacht gingen we over van het oude naar het nieuwe jaar, het werd in verschillende tijdzones wereldwijd gevierd. Gejuich, gejoel, veel champagne en lawaai. Maar wat verandert er nu wezenlijk, behalve het verspringen van het jaartal? Ben je niet eenzaam meer, is er geen oorlog meer, is je chronische ziekte verdwenen of zijn je problemen weg? Je neemt allerlei goede dingen voor; zoals stoppen met … of niet meer …? De waarheid gebied te zeggen dat er eigenlijk weinig reden tot vreugde is en er vaak geen wezenlijke veranderingen zijn.
Paulus zegt: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Identiteit, drijfveren, talenten en gedrag moeten, in deze volgorde van boven naar beneden, veranderen. Het is net als afstoffen; dat doe je ook van boven naar beneden, anders heeft het geen zin. Zo is het ook in het geloof.
De reden dat Paulus deze woorden schrijft aan de gemeente van Korinthe is dat er nogal wat veranderingen zijn in de verhouding tussen de apostel en zijn zendingsgemeente. De Korintiërs hadden allerlei commentaar op Paulus.
Dat deed Paulus verdriet, hij schreef zelfs een tranenbrief (deze staat niet in onze bijbel, maar moet geplaatst worden tussen de eerste en tweede Korinthebrief in.)
De liefde van Christus dreef hem tot de woorden: Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarmee bedoelt hij niet dat hij niets meer met de mensen te maken wilde hebben. Christus woonde onder ons; dat herdachten we met Kerst, Christus kwam naar de aarde om de wet van God te vervullen en Gods straf te dragen. Paulus zet hier de gelovige kijk op Jezus tegenover de ongelovige kijk op Jezus. Saulus had eerst ook een verkeerde kijk op Hem, hij zag de werkelijke Messias niet. Hoe reageren wij op Jezus? Kennen wij Hem in Zijn ware gedaante en houden wij van Hem? Dan zien wij onze broeders en zusters op een andere manier. Of reageren wij op Hem op een vleselijke manier?
Van nu aan: dat is na de kruisiging en opstanding, van die tijd af leerde Paulus Hem kennen als zijn Verlosser. Ook een appèl aan ons; een goede start van het nieuwe jaar.
Laten wij ons leiden door vooroordelen of twijfel? Verliezen wij elkaar niet snel uit het oog? Meten we met onze eigen maatstaven en normen? Als we vanuit Jezus kijken, dan verandert onze kijk op mensen ook. Aanvaarden wij Jezus als onze Zaligmaker; dan kennen wij Hem niet meer naar het vlees, maar geestelijk. En dat merken we dan in onze houding naar de naaste. Paulus is een praktische apostel, geen zweverig type: kijk naar de ander door de ogen van Christus. Niet datgene wat wij goed en groot vinden, maar anders kijken naar de mensen; kijken zoals Christus Jezus. Dan kennen wij NIEMAND meer naar het vlees, maar is iedereen gelijk in Christus.
Als gelovigen zijn wij een nieuwe schepping. De schepping is al groot, maar de nieuwe schepping van jou als gelovige is net zo groot. De Heilige Geest greep in; wedergeboorte noemt de bijbel dat. Bent u in Christus Jezus herschapen? Dan is er een zielsverbinding met Jezus, bent u geënt op Christus in geloof, hoop en liefde en is Hij de centrale persoon in je leven. God ziet in liefde en genade, door het bloed van Jezus, op ons neer.
God kijkt anders naar mij en daardoor moet ik ook anders kijken naar de ander. Mooi als je zo het jaar begint. Denk daaraan als mensen je beoordelen. Het gaat om wat Christus van ons vindt! In Hem ligt onze waarde en identiteit. Dat kan de duivel ons niet ontnemen. Je wordt geen engel, maar blijft mens. Er is een nieuw bestaan in je Heiland.
Maak je dan geen fouten meer, doe je geen zonden en is je oude bestaan helemaal dood? Paulus zegt: als ik het goede wil doen, doe ik het kwade. Maar dat is kijken vanuit de mens naar de mens. In de grondtaal staat: de oude dingen zijn voorbij gegaan. Wij houden niet van die ouderwetse taaltermen en willen jong zijn. Maar misschien is die oude opa met zijn ouderwetse taaltermen wel nieuw in Christus en zijn wij oud.
Eens zal alles werkelijk nieuw worden, een heerlijke toekomst waarvan de contouren zich al aftekenen. Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij Hen wonen en hun God zijn. Er zal geen rouw en dood of verdriet meer zijn. Geen overgang van oudjaar naar nieuwjaar, dan is er de eeuwigheid. Het eeuwige feest breekt dan aan voor degenen die een nieuwe schepping zijn. Er is ruimte genoeg voor iedereen, we kunnen er allemaal nog bij. Maak er haast mee, want het is vijf voor twaalf! In Christus is onze toekomst in goede handen, Hij maakt alle dingen nieuw.

Categorieën