29 november 2020

Waarom werd de Zoon van God mens?

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreeën 2:10-18
Dienstsoort:

Samenvatting

Waarom werd de Zóón van Gód mens?

Wij kunnen niet bevatten hoe groot God is. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. God heeft de hele wereld en alle mensen geschapen. Hoe groot moet Hij dan wel niet zijn? Vanmorgen stelde Hij ons voor Zijn heilige wet. We moeten zeggen dat we voor Hem niet kunnen bestaan omdat we gezondigd hebben. Wij mensen denken in termen van grote zonden en kleine zonden. Maar zo kijkt God niet naar ons. God is niet alleen heilig, almachtig en wijs, maar ook rechtvaardig. Hoe kan zo’n God naar ons komen? In de lofzang van Zacharias lezen we over Gods innige gevoelens van barmhartigheid van God. God heeft de aarde zo lief gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft. Waarom werd Gód mens? Dat is niet gewoon, dat is een wonder! Wonder van Zijn genade en van Zijn liefde. Daar raak je niet over uitgedacht of uitgepreekt. Daar mogen we, als we zalig mogen worden, ons straks tot in aller eeuwigheid over verwonderen.

Waarom werd de Zoon van God méns?

De Zoon van God kwam in de menselijke gedaante naar ons toe. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Hoe bestaat het dat God mens werd? God heeft alle narigheid en ellende aangenomen. Hij heeft pijn, honger en dorst gekend. Mens worden op zich heeft niet zo veel met armoede te maken, maar zoals de Heere Jezus naar de aarde is gekomen moet er wel een dikke streep onder armoede. Hij is geboren in een beestenstal en neergelegd in een kribbe, armoediger kan het toch niet? We kennen het kerstverhaal, maar het is goed dat we er elk jaar weer bij stil staan. God beware ons er voor dat het ooit gewoon zou worden. Het is een onvoorstelbaar wonder dat Jezus zo arm geworden is. Wat vinden wij daarvan?

Dit heeft te maken met Zijn grote en onvoorstelbare liefde. Hij heeft niet zomaar een bewijs van Zijn goedheid gegeven. Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft! Jozef en Maria stelden niet veel voor, Jozef was een timmerman. God heeft ons menszijn aangenomen uit de schoot van een arme vrouw. En Maria heeft Hem neergelegd in een kribbe. Zó heeft God zich vernederd. Wat heeft U bewogen? Dít is het antwoord van het Evangelie: Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Wáárom werd de Zoon van God mens?

God deed dat niet zomaar. Welk doel had God? Wíj hebben gezondigd. Om het goed te laten zijn tussen God en mensen, moet er betaald worden. We moeten verzoening ontvangen. En dáárom moest God mens worden. Dat betekent dat God er Zelf aan te pas moest komen. God weet dat we het zelf niet kunnen herstellen, en daarom werd Hij mens. De Heere Jezus heeft de gelijkenis verteld over het verloren schaap. Een verdwaald schaap keert uit zichzelf nooit terug naar de herder of naar de kudde. Zo zijn wij ook. Verloren en dwaalzieke schapen. We dwalen overal naar toe, en komen nooit bij de herder terug. Waarom werd God mens? Om ons uit die vervreemding, verkeerde neigingen en uit de wereld op te halen om ons zalig te maken. Hij is mens geworden om ons in alles gelijk te worden en om door Zijn dood de duivel teniet te doen. God heeft ook bedacht: als Ik een nieuw paradijs maak voor de mensen en de duivel heeft nog net zo veel macht als in het begin, dan gaan de mensen er weer vandoor en maken weer alles kapot. Daarom heeft God bedacht dat, om het weer goed te maken, er één ding eerst gebeuren: de macht van de duivel moest worden gebroken. Dat betekent niet dat we, als we zondigen, de schuld aan de duivel kunnen geven. Maar hij is wel de grote verleider. Om die macht te breken, moest God mens worden en sterven. God moest deel hebben aan de dood om hem die het geweld van de dood had, de duivel, teniet te doen. Op Golgotha zie je dat gebeuren. Jezus ondergaat de dood het meest aan de godverlatenheid. In die uren van godverlatenheid treed Jezus het strijdperk in en gaat de strijd aan met de duivel. In de strijd tegen de duivel overwint Jezus de duivel. Door te sterven, en af te dalen in de meest afschrikwekkende afgrond. Daar heeft Hij de duivel de slag toegebracht die de macht van de duivel heeft gebroken.

God voert de strijd niet door machtige wapens. Hij voert de strijd door te sterven aan het kruishout van Golgotha in die godverlatenheid. Zo behaalt hij de overwinning op de duivel. God nodigt ons vandaag ook uit. Niet om als rechthebbende mensen aan de kribbe of aan het kruis te staan. Maar in verootmoediging mogen wij vragen met de moordenaar aan het kruis: Heere, gedenk aan mij als U in Uw heerlijkheid bent toegetreden. We gaan af op wat er geschreven staat. De moordenaar vraagt Jezus om aan hem te denken als Jezus in het paradijs is. Jezus antwoordt: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn. De overwinning is al behaald, de duivel is al verslagen. Zo heeft Hij de toegang bereidt tot het paradijs.

Waarom werd Jezus mens? Om ons van zonden en ongeval te ontslaan. In onze tekst gaat het er vooral over dat Jezus kwam om de macht van de duivel te breken. Hij heeft hem terzijde gesteld, teniet gedaan. Nu kan de duivel niemand die in Jezus gelooft en achter Hem aan wil gaan, verhinderen om in te gaan in het paradijs. Want Jezus heeft de overwinning over dood en duivel behaald, Hij heeft de duivel onttroond.

Bent u wel eens bang voor de dood? Of schuift u dat van u weg? Sterven is God ontmoeten, en wie zal dan bestaan? Wij kunnen de dood niet overwonnen. Maar Jézus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de duivel overwonnen! In die overtuiging mogen wij tot de Heere gaan en ons vernederen onder de krachtige hand van God. Hij wil dat wij ons vernederen en buigen voor Hem. Hij opent de poort naar het paradijs voor allen die zich, net als die moordenaar, verootmoedigen voor de Heere. De poort blijft gesloten voor opstandelingen. We hebben niet het recht om tegen God op te staan. Het spreekwoord zegt; brutalen hebben de halve wereld. Maar zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven en het paradijs binnen gaan. Hoeren, tollenaren en zondaren mogen bij de kribbe komen. Zij die berouw hebben gekregen over hun zonden mogen het uit Jezus mond horen: voor u ben Ik gekomen, en door Mijn sterven bereid Ik de toegang tot het paradijs. Zo verzoent Hij ons met God. Kus dan de Zoon – in de kribbe. Buig je neer over het Kind in de kribbe. Komt, laten wij aanbidden die Koning! Buig je voor Hem neer en verwonder je. God kwam uit de hemel neer om ons mensen en om onze zaligheid, om de macht van de duivel te breken en ons het eeuwige leven te schenken. Ziet, hoe dat God u bemint. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja – amen!

Categorieën