21 mei 2020

Wereldwijd nabij!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 24:50
Dienstsoort:

Samenvatting

Scheiden doet lijden; het missen van de ander doet pijn. Het ervaren dat de ander er niet meer is
zorgt voor verdriet. Bij de hemelvaart werd ook Jezus gescheiden van Zijn discipelen, echter was er
nu geen sprake van verdriet; ze waren juist vervuld met grote blijdschap. En dit heeft te maken met
hoe Hij hen zou verlaten. Hij liet hen duidelijk merken, door zijn beloftes, dat Hij hen juist zoveel
achter liet. Ze begrepen nu het werk van de Heere Jezus meer dan ooit tevoren.
De hemelvaart is een vervulling van een profetie; het is niet voor niks dat Jezus naar de olijfberg ging
om op te varen naar de hemel. Het verwijst naar verzen in Zacharia die beschrijven dat Zijn voeten op
de olijfberg zullen staan en dat hieraan te zien is dat Hij Koning van de gehele aarde is. Een aantal
weken geleden ging Hij ook naar de olijfberg en daalde af met een ezel. Toen waren er ook mensen
die merkte dat de overwinning zou komen. De menigte riep ‘’gezegend Hij die komt in de naam van
de Heer!’’. Maar niemand had de manier verwacht waarop Hij Koning zou worden. Vernederd,
verslagen aan het kruis. Hij wordt een Koning op een manier waarop wij het zelf niet zouden willen of
kunnen. Het aangaan van de duistere krachten die in ons leven zijn en om ons heen staan, het is voor
ons niet voor te stellen. Als U de wereld gaat redden als Zoon van God, dan hangt U toch niet aan een
kruis? Maar juist daar sloeg Hij zijn definitieve slag. Op dat moment behaalde Hij de overwinning; het
voorhangsel scheurt, de schulden verzoent. Drie dagen later werd het duidelijk. Niks kan hem
tegenhouden. De krachten van zonde, dood, hel en demonen schud Hij van zich af in zijn opstanding.
Hier komt zijn ware belofte aan het licht, de ware Shalom.
En nu, na deze strijd, staat hij opnieuw op de olijfberg. Hij staat hier nu voor Zijn waarlijke kroning.
Hij zal heen gaan, opstijgen en Zijn Geest sturen. Via Zijn geest zal Hij zeggenschap krijgen in de
mensheid, mens voor mens. Op deze manier wordt de belofte van God de Vader vervuld dat Hij de
wereld zal redden. Want alzo lief heeft God de wereld gehad… Het is nu te zien dat de belofte die aan
Abraham is belooft inderdaad verder rijkt dan alleen die groep, dat volk. Door de Hemelvaart wordt
de hele wereld door de handen van Jezus gezegend en blijft ook nu gezegend.
Wat betekent het dat Hij ons zegent? Dat die zegening van Zijn handen en uit Zijn lippen komt? Wij
denken dat, wanneer de Heere ons zegent, het bij ons voor de wind zal gaan. Het reikt verder dan
dat. De zegen betekent dat Hij erbij is. Dit is in alle omstandigheden. Als het goed met ons gaat is Hij
erbij, maar ook als het tegenzit is Hij erbij. Hij is erbij, Hij bidt en Hij pleit voor ons. Hij is erbij met
genade en liefde, op onze goede en op onze slechte dagen. En juist op die slechte dagen, dat wij ons
schamen voor ons gedrag of nalatenschap, heeft Hij medelijden met ons. Hij bidt voor ons als wij niet
kunnen bidden en neemt onze schuld weg. Zijn goedertierenheid reikt tot in de hemel. Hem Zijn eer
geven is niet vast blijven zitten in die schuld, maar jezelf gewonnen geven aan Zijn genade. Als wij de
Bijbel openen, vasthouden aan Zijn woord en vervuld worden door Zijn geest, worden wij niet aan
ons lot overgelaten. Onze eigen verkeerde verlangens, verzoekingen en twijfels worden genageld aan
het kruis. Juist in deze momenten is Hij aanwezig. ‘’Mijn macht is groot, Mijn trouw zal bestaan, al
wat Ik belooft heb zal bestaan.’’ Hij zal Zijn aangezicht oplichten, Zijn aangezicht verheffen tot ons en
ons Zijn vrede geven; Shalom op de gehele wereld. Het is te begrijpen dat de discipelen geen verdriet
hebben als ze door de Hemelvaart mee te maken hieraan herinnerd worden. Is blijdschap niet het
enige wat we kunnen voelen op zo’n dag als vandaag? Amen.

 

Categorieën