4 oktober 2020

Wie goed doet, goed/God ontmoet

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 14:12-24
Dienstsoort:

Samenvatting

Onverwacht werd Lot slachtoffer van een strijd tussen Sodom en Kedor-Laomer. Hij werd berooid weggevoerd. Hoe herkenbaar is het dat het leven plotseling onverwachte wendingen neemt? We leren hiervan dat de schijnbare machtige en krachtige zaken in de wereld, waar je op vertrouwt, plotseling kunnen instorten.

Abram hoort van deze gebeurtenis en trekt ten strijde om Lot te bevrijden. Dit was een daad van grote liefde, omdat hij zonder rancune omziet naar zijn neef. Dit alles vanwege de genade die Abram zelf van God in Egypte heeft ervaren. Het bevrijdend handelen van God maakt dat je zelf in diezelfde verregaande liefde naar anderen toe gaat leven.

Ook was het een daad van ongekend geloof, omdat Abrams leger niets voorstelde bij dat van Kedor-Laomer. Wie zich, levend in Zijn liefde, inzet voor de zaak van God en zijn naaste, mag van God het onmogelijke verwachten, omdat Hij alle macht heeft! Blijven we dat geloven?

Abram gebruikt naast zijn hart, ook zijn hoofd: hij bereidt de strijd tactisch voor. In de geestelijke strijd die wij moeten voeren, wil God naast liefde en geloof, ook wijsheid en inzicht geven. Bid dat God je de juiste ‘tactiek’ op het juiste moment wil geven!

Abram overwint overweldigend en brengt alle krijgsgevangenen terug. Prachtig wat je kunt als je de Heere volgt. Geloven we dat ook in relatie tot de buurtbewoners in de wijk rondom de kerk die God nog niet hebben leren kennen? Hier komt niet alleen ‘tactiek’ bij kijken, we zijn er zelfs toe geroepen om licht en zout te zijn hier op Zuid.

De koning van Sodom en zijn bondgenoten zijn erg blij met Abrams actie en bieden aan dat Abram alles wat hij terug heeft gehaald, mag houden. Abram weigert dit, omdat hij alles aan God heeft te danken. Hij is er scherp op dat er niets tussen komt wat zijn geloof vertroebelt. Welke plaats krijgt de schijn van het kwaad in je leven? In hoeverre komt Gods Geest die in jou werkt, aan het licht? Ook leren we hiervan dat wie goed doet, goed ontmoet.

Opeens verschijnt Melchizedek (betekenis: koning van de gerechtigheid), koning van Salem (vrede) en priester van de Allerhoogste. Hij is een beeld van Christus, hij gaf Abram brood en wijn. We leren hiervan dat wie goed doet, ook God ontmoet! Is het herkenbaar, dat u, moegestreden, mag uitrusten en versterkt wordt door wat God geeft aan het Heilig Avondmaal? Laten we in die vrede blijven, niet afgaan op ons eigen gevoel, maar juist teren op Gods gevoelens van barmhartigheid voor ons!

Melchizedek en Abram zijn broeders. Melchizedek zegent Abram. Laten wij oefenen met elkaar zegenen met genade, vrede, liefde en met Hem zelf: aan elkaar doorgeven wat we hebben ontvangen.

Abram gaf een tiende deel van zijn bezittingen aan Melchizedek, als dankzegging aan God. Met het geven van een tiende krijgt de dankbaarheid concreet gestalte.

Voor wie zou jij een Melchizedek (koning van gerechtigheid en priester van de allerhoogste) kunnen zijn?

Categorieën