15 oktober 2023

Zacharia 14

Predikant:
Bijbeltekst: Zacharia 14:1-9
Dienstsoort:

Samenvatting

Zie, zo begint dit hoofdstuk met dat profetische vergezicht. En wij keken vol ontzetting naar de gebeurtenissen in Israel. Terreuer gevoed door Jodenhaat. Wat gaat dat kosten? Kom en zie, wat laat God zien? Wat is er dan nog te zeggen en te zien, wat moet ik nog geloven; de wereld is een ramp! Gods Woord zegt: Tot wie zullen wij gaan, U hebt de woorden van het eeuwige leven (Petrus).

Dit woord laat meer zien dan wat ons verslagen maakt, in dit Bijbelgedeelte. Er komt een dag voor de Heere, dan is Hij aan zet. Zeven keer staat er: op die dag. Het volk heeft deze woorden nodig. De rest van het volk is uit Babel terug na de ballingschap. Jerusalem is verwoest.

Zacharia loopt door de stad en ziet hoe de herbouw langzaam vordert. Is er nog toekomst? De toekomst is verbonden met deze ene stad. De bijbel heeft het over 70 volken en in het midden is de tempel met Gods Heilige Naam. Het is een geheel rondom Israel. Een naam of geen naam; zo is het. Een of geen aarde, een of geen mensheid.

Johannes werd verbannen naar Patmos. De tempel was vervangen door de synagoge. De grote Hogepriester werd beleden als Hij die verzoening door voldoening bracht. Hij had het offer gebracht met Zijn leven. Daardoor kunnen wij vrede bij God vinden en mogen we hem offeren met onze liederen en ons houden aan Zijn geboden.

Is er toekomst voor ons allemaal? Heeft de Heere alles in handen en wordt Gods plan tot verlossing vervuld/ Johannes ziet een troon in de hemel; er is een God die regeert. Het Lam (Jezus) staat bij de troon, opgestaan uit de doden. Hij krijgt de rol met de zeven zegels en mag Gods wil ontvouwen.

Zacharia ziet de Heere neerdalen naar Jerusalem. Hij gaat voor Zijn volk strijden. Dat gebeurt steeds weer, door de hele wereldgeschiedenis heen. Het zal heengaan naar een laatste strijd. Als God (Immanuel) niet met ons is, waren we lang vergaan. Ook Ezechiel zag die strijd tussen de Gog en de Magog. Zefanja spreekt er ook van. Het wordt de grote verschrikking genoemd. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

Haman streed tegen de Joden, Hitler deed dat ook en als christenen mogen we ook de hand in eigen boezem steken. Maar God laat Zijn volk niet los, laat het niet vallen. Israël draagt de belofte om een licht te zijn voor alle 70 volken. In Psalm 83 gaat het over het uitroeien van Israel en de God van dat volk. Er wordt een verbond gesloten om de Naam van God te laten verdwijnen. Het is een oordeel van de verharding!

4Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! 6Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Ruim baan voor de Heere en Zijn engelen. Hij komt uit het oosten en gaat naar het westen. Op die dag zal er geen duisternis meer zijn. Er komen stromen van levend water, zomer en winter door. Het is als in het paradijs. De Heere zal de enige God zijn. Dat geldt ook voor ons: Hij alleen is onze God en Zijn Naam roepen we aan. Door Zijn Naam moeten we zalig worden!

7Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 8Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen,de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 9De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

 

Houd vol in de benauwde tijden, verlies de moed niet, behoud de moed. Lof zij Christus, aan Hem, de getrouwe, alle lof en eer!

Categorieën