1 januari 2020

Zegengroet van genade en vrede

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 1:1-8
Dienstsoort:

Samenvatting

Zegengroet van genade en vrede:
- Van God de Vader
- Van God de Heilige Geest
- Van God de Zoon

Vanmorgen komt een Drie-enig God naar ons toe om ons op de eerste dag van het jaar Zijn zegen te geven. Zo’n groet is meer dan een formaliteit. God heeft alles te maken met onze tijd – onze tijd is in Zijn hand. De tijd is nabij, de tijd van de terugkomst van de Heere Jezus. Zou Hij dit jaar komen? Kijkt u daar naar uit? We kunnen elkaar de zegen niet geven, alleen toewensen. Maar God kan ons die zegen wel geven, en daarom zijn we vanmorgen ook in de kerk gekomen. Daarom letten we vanmorgen in het bijzonder op de zegengroet die we lezen in Openbaring 1.

De zegen van God de Vader
We beginnen onze diensten vaak met het votum. Het is een gebed. Het is niet direct een zegen, maar wel een groet. De eigenlijke zegen ontvangt de gemeente aan het einde van de eredienst. Het gaat niet zozeer om de gebaren, maar om de woorden. We horen vanmorgen de zegen van God. God zegt vanochtend tot ons: Zie, hier ben Ik. God komt vanochtend naar ons toe met genade en vrede. Genade betekent vrijspraak voor mensen die bekennen de dood te verdienen. Er is genade, er is vrijspraak voor u in Jezus Christus. Daarom wordt de genade gelijk verbonden aan vrede. Genade en vrede zijn aan elkaar vastgeklonken. Vrede is niet het ontbreken van oorlog, maar vrede met God. Die vrede komt vanuit de hemel naar beneden. Genade gaat voorop. Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde – en tot in der eeuwigheid. Dat is de HEERE zelf diedit zegt. God komt zelf met genade en vrede. Hij doet dat door de krachtige doorwerking van de Heilige Geest.

Genade en vrede van God de Heilige Geest
Johannes schrijft deze zegengroet aan de zeven gemeenten die in Asia zijn. Alle dingen die te lezen zijn in het boek Openbaringen worden in het heden vervuld, lees de krant er maar op na. God komt haastig, spoedig. De brieven zijn geschreven aan de kerk in de verdrukking toen, maar is die verdrukking nu voorbij? Er zijn gemeenten in het buitenland die niet openlijk samen kunnen komen. Maar ook wij leven in een samenleving waarin alle vormen van religie uit de maatschappij verbannen moeten worden. Genade en vrede zij u van de zeven Geesten, Die voor zijn troon zijn. Maar er is toch maar één Heilige Geest? Ja, maar de Geest heeft een zevenvoudige werking. In de brief aan de gemeente van Sardis en in hoofdstuk 4 en 5 zien we die zeven geesten ook weer terug. Jesaja zegt over die Geest dat er een rijsje voort zal komen uit de afgehouwen tronk van Isai. Er worden zeven facetten van het werk van de Heilige Geest genoemd. Zo werkt die Geest door, want Hij is gegeven om in ons te wonen en werken. Vol van de Geest wil zeggen vol van de liefde van Jezus Christus. Wijsheid is niet van de wereld, maar is van de Geest. Er is kracht voor krachtelozen bij God. Die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, zij zullen niet moe of mat worden (Jesaja). De vrees des Heeren betekent dat je Hem lief hebt met het ontzag dat Hij werkelijk God is. Als je de Bijbel niet begrijpt, bid dan om de Geest, om de verlichting van je verstand. Die Geest laat horen dat alles in Christus volbracht is. De geest wijst op Christus.

Genade en vrede van God de Zoon
Het woord getuigen is hetzelfde als het woord martelaar. Dat heeft alles met elkaar te maken – ook vandaag. Je voelt ook vandaag de tegenstand tegen de naam van Jezus. Genade en vrede van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Van Hem kun je op aan. Jezus is getrouw en waarachtig in zijn getuigen. Jezus is de advocaat die zegt; reken mij die zonde toe, dan gaat de beklaagde vrijuit. Hij wijst op zijn doorboorde handen. Hij is de Eerstgeborene uit de doden, hij is in de dood niet gebleven. Dat is in het Jodendom een eretitel. Paulus schrijft; Christus is opgestaan uit de doden, hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. In de kracht van de opstanding geloven wij dat wij ook ooit op zullen staan. We hebben net beleden dat God zich niet laat narekenen. We moeten als discipelen en volgelingen van Jezus genoeg hebben aan het vertrouwen dat alle kleine en grote dingen in Zijn hand zijn. Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde. Het gaat om de wederkomst, door de oordelen heen van Jezus Christus. Hij regeert de wereldgeschiedenis en is de zin van de wereldgeschiedenis. Vanmorgen zitten we in de kerk en horen we over genade en vrede. Dat zijn voor ons geen nieuwe woorden. Maar hebben we vrede met God, met de weg die Hij met ons gaat? Door het bloed van Jezus Christus, door zijn voldoening is er werkelijk vrede te krijgen. Daarom eindigt deze groet met een lofverheffing; Hem zij de heerlijkheid en de kracht. Meestal wordt dat weggelaten omdat dat niet bij de groet zou horen. Maar we mogen onze groet toch eindigen in de lofverheffing? Onze belijdenis zegt dat er niemand is die ons liever heeft dan Jezus Christus. Denkt u misschien; ik heb geen mens, ik ben helemaal alleen, ik heb Kerst en oud&nieuw alleen moeten doorbrengen? U bent misschien eenzaam, maar niet alleen. Want Jezus Christus heeft u liever dan alle andere schepselen. Daarom, gemeente, beken die liefde. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leve heeft. De belofte wordt ons verkondigd met een bevel van bekering en geloof in God. Dat moet aan alle volken verkondigt, geproclameerd worden. Zie, ik verkondig u grote blijdschap voor alle volken, namelijk dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, we gaan op Christus lijken. Hij heeft ons zo gemaakt door Hem. Hem komt dan ook toe alle lof en aanbidding. Genade en vrede ontmoeten elkaar op Golgotha (Psalm 85). Daarom eindigt Johannes met een lofverheffing; Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid.

Amen.

Categorieën