10 februari 2019

Zie hier zijn wij, wij komen tot U.

Predikant:
Bijbeltekst: Jeremia 3:22,23
Dienstsoort:

Samenvatting

Zie hier zij wij, wij komen tot U, U bent de Heere onze God. Is dit onze hartetaal? God roept Zijn volk vijf keer op tot bekering. De Heere Zelf heeft deze belijdenis bedacht en uitgesproken. Wat een moeite en verdriet was het voor God, het volk heeft meerdere keren geestelijk overspel gepleegd met Kanaanitische afgoden, vandaar het vergelijk met hoererij. Er was veelsoortig overspel. Hierna spreekt God: Keer weer tot Mij! Hierdoor zou toch het hardste hart breken? Nee, het volk ging door met afgoderij plegen. Vandaar dat God strafte. Er kwam geen regen en dus geen vruchtbaarheid, ook een parodie richting de Kanaanitische afgoden. Ook de straffen brengen geen inkeer teweeg. Men ging uit van goedkope genade, God zal ons toch wel als een Vader vergeven. Intussen blijft men doorgaan met zondigen. De ernst van de zonde werd niet gekend, genade beschouwd als automatisme. Maar erken met je hele hart je zonde en heb berouw! Dan bewijst God Zijn goedertierenheid, Hij tiert in het goeddoen! Laten wij met de pijn van ons leven naar Hem toegaan, komt allen tot Mij … Aan het kruis vindt onze ziel rust. Het twee-, en tien stammenrijk blijft volharden in het kwaad. God geeft als het ware een scheidbrief aan het tien stammenrijk, wat resulteert in de ballingschap naar Assyrië. Toch doet God meerdere oproepen tot bekering om de straf alsnog af te wenden, met een oproep analoog aan huwelijkse trouw. Jeremia zelf wist overigens vooraf al dat het volk toch niet zou luisteren… Gos spreekt hier van kinderen, die zijn dus eigenlijk altijd welkom! God ontdekt aan en vergeeft de zonden: Ik zal uw afkeringen genezen. Nu blijkt uiteindelijk toch dat het volk tegen zoveel liefde niet is opgewassen. Zie hier zijn wij…onze God, want U bent de Heere, de Verbondsgod. Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Een deel van het twee stammenrijk is teruggekeerd, waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil, dit wordt nog vervuld in de toekomst! Alzo zal geheel Israël zalig worden. Daarin hebben ook de heidenen een plaats, ook u en ik.

De kinderen werden slachtoffer van de gruweldaden van de ouders, o.a. door de Molechverering. Als ouders afhaken, kunnen kinderen compleet zonder God het leven doorgaan. Anderzijds denkt en handelt God naar Zijn verbond met Abraham, zie de doop. Waarom keert God Zich niet van mij af? Omdat Hij Zich afgekeerd heeft van Zijn Zoon! Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Zie op het kruis en de Gekruisigde. Klem je vast aan Gogoltha’s kruis! Here Jezus, ik houd van U, zulk Een is mijn Liefste. Anders blijft er alleen de toorn van God over, Laat u met God verzoeken !

Amen.

Categorieën