26 januari 2020

Zijn Naam in Zijn binnenste

Predikant:
Bijbeltekst: Exodus 23:21
Dienstsoort:

Samenvatting

Wie is de Engel?

In Exodus 23: 20 en 23 wordt gesproken over de Engel. Het gaat hier om de Engel van de Heere. De uitleggers zijn erover verdeeld wie dit nu precies is. Het kan de Heere Jezus in een menselijke gestalte zijn, maar als we zorgvuldiger kijken, dan kan de Engel van de Heere het beste omschreven worden als de Engel Die de HEERE zelf is. In Exodus 3 verschijnt de Engel van de Heere namelijk voor het eerst aan Mozes bij de brandende braamstruik. Daar blijkt dat het de Heere Zelf is Die verschijnt in een vuurvlam en Die later ook Zijn Naam bekend maakt. Hij is dezelfde Engel van de Heere die naar mensen omziet en hen opzoekt, zoals bij Hagar en bij Abraham.

 

Waarom verschijnt de Heere in een engelengestalte?

In de eerste plaats: God is alomtegenwoordig. Om dit te benadrukken, neemt Hij op bijzondere, beslissende momenten de zichtbare gedaante van een engel aan. In de tweede plaats: God is heilig. Stel dat God zich zou openbaren zoals Hij is, dan overleven wij dat niet, omdat Zijn heiligheid ervoor zorgt dat Hij een verterend vuur is. God verhult zich dus in de gedaante van een engel.

 

Wat doet de Engel?

God zendt een Engel om over Israël te waken en te brengen naar de plaats die Hij gereedgemaakt heeft. Met deze plaats wordt Kanaän bedoeld, maar het wordt op een tere en hartversterkende manier omschreven: God zal ervoor zorgen! Dat herinnert ons aan de vertroostende woorden van de Heere Jezus Die heeft gezegd dat Hij zal heengaan om een plaats gereed te maken bij Zijn Vader.

 

Wat wordt bedoeld met ‘Mijn Naam, die in het binnenste van Hem is’?

Met die naam wordt de naam bedoeld die Hij prijsgaf aan Mozes: Ik ben Die Ik ben, Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Deze naam verwoordt het wezen, het zijn van iemand. Gods naam omschrijft hoe Hij in elkaar steekt: God gaat met Israël mee, Hij zal er altijd voor hen zijn, Hij gaat zelfs voor hen uit.

 

Wat betekenen de aangrijpende, waarschuwende woorden?

Iedereen wordt heel persoonlijk aangesproken: Wees jij op je hoede voor Zijn aangezicht, luister jij naar Zijn stem en verbitter jij Hem niet, want Hij zal jouw misstappen niet vergeven! Maar als jij aandachtig naar Zijn stem luistert, dan zal Hij jouw vijand vijandig behandelen! De reden van deze woorden is dat het ook in Gods wezen zit dat Hij de zonden haat. De naam van God beschrijft niet alleen het wezen van God, maar is ook de aanwezigheid, de presentie van Hem. Daarom kan Hij verbitterd worden wanneer de aanwezigheid van God wordt ontkent of in twijfel getrokken. Israël zondigde op vele momenten wanneer werd gedaan alsof Hij niet voor hen zorgde en Zijn Naam niet waarmaakte.

 

Wat betekent deze tekst voor uw/jouw dagelijks leven?

Toen u gedoopt werd, werd de naam van de HEERE ook aan u verbonden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest wil bij u zijn en u voorgaan. Luister je dan ook naar Zijn stem, en verbitter je Hem dan niet? Leef je dan ook echt met Hem en draag je Zijn Naam dan ook met eer uit? Zo niet, dan gebruik je Gods naam op een ijdele, tevergeefse manier. Ook kun je God verbitteren door op een vrome manier Zijn naam te gebruiken, zonder te leven door de genade van Jezus Christus. Dit is misbruik van Zijn naam, te vergelijken met vloeken! Maar het Evangelie van Jezus wordt vandaag aan jou verkondigd. De Heere Jezus heeft de Naam van de HEERE geopenbaard en waargemaakt in Zijn leven en sterven. In Jezus Christus komt de naam HEERE tot volle bloei! Zoals in Exodus de Engel van de Heere de vijanden van Israël zal uitroeien, zo wil de HEERE ook jouw vijanden in jouw leven uitroeien wanneer je Zijn Naam in je leven laat gelden. Laten we dan de Naam van de Heere aanroepen, zodat Zijn naam geheiligd wordt, om Christus’ wil.

Categorieën