20 augustus 2023

Zondag? Zo’n dag!

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 2: 23-3:6
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekstlezing: “De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.” Marcus 2 vers 27

Verkondiging – thema: ‘Zondag? Zo’n dag! Een aanvang van de eeuwigheid…’

De zondagswet past niet meer bij de 24-uursstad Rotterdam, vond een VVD-raadslid. De Laurenskerk had last van de verstoring van de rust. Zo’n wet hoorde niet meer bij deze tijd, vond de bestuurder. Maar het College van B& W gaat het naleven van de ze wet handhaven.

Zondagsrust; vroeger werd dat op zaterdag voorbereid. Maar daar is niet veel van over. Het is tegenwoordig een dag van ontspanning. Dag zondag, dag rustdag, dag zondagsheiliging. De tijd van geloer ligt achter ons, de tijd van discussie over zondagsheiliging is voorbij.

De farizeeën deden dat ook bij Jezus: hem betrappen op de wet van de sabbat. En ja hoor, de discipelen plukken aren op deze dag. En deze overtreding stond in de 39 regels die golden voor de rustdag. De zevende dag mag je niet werken, maar wat is werken. En aren plukken is oogsten en dus verboden. Jezus zegt tegen de farizeeën een tegenvraag. Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? 26Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. Zo wordt afgerekend met kleinzielige letterzifterij. 27En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. De leerlingen krijgen geen vrijbrief om de sabbat te misbruiken naar eigen goeddunken. Vrijheid- blijheid op de zondag is niet wat Jezus bedoelt. Het stof van het gebod verdwijnt, door wat Jezus zegt. Jesaja zei het al: de sabbat is een verlustiging om God te eren. Een dag om de dagelijkse sleur te doorbreken en je verbondenheid met de Schepper te ervaren. In Egypte, tijdens de slavernij, was er geen tijd voor een rustdag, nu wel. Weldadig, zo’n rust voor ieder mens. Wees geen slaaf van je werk en rust in navolging van  Gods gebod.

Sabbat betekent ophouden, stoppen. Maar de economische druk en onze eigen wil jagen ons op. Zelfs jongeren raken opgebrand. Neem een dag in de week de tijd om vrij te zijn voor de Heere God. Calvijn ging ’s morgens voor in de dienst en ’s middags op pad met zijn vrienden, kegelen of zwemmen!

De gezamenlijke rustdag is verdwenen, maar laten wij de sabbat koesteren. De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.”

 

Jezus geneest een verschrompelde hand

1En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. 2En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. 3En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. 4En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. 5En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. 6 En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.

De Farizeeën houden meer van hun regels dan van mensen. Maar Jezus geneest de man op Sabbat, kon dat niet tot morgen wachten? Nee, de sabbat is gemaakt ter wille van de mens. Maar deze goede daad maakt dat de wetgeleerden op deze dag besluiten dat ze Jezus omgebracht moet worden. Mag dat dan wel? Het toont aan dat ze het sabbatsgebod niet begrijpen.

In de nieuwtestamentische brieven wordt niets gezegd over het vierde gebod. De niet-Joden konden niet zomaar een vrije dag nemen. De eerste christenen vieren wel de eerste dag van de week, dan denken ze aan de opstanding van Jezus. Aan het begin van de vierde eeuw wordt de zondag als rustdag verplicht gesteld door keizer Constantijn de Grote; niet door God. Toch is de zondag vieren een heilzame gewoonte om op te houden en echt vrij te zijn om de rust te zoeken in God. Bevrijd, een heilige dag om tijd te hebben voor elkaar.

Als je op zondag alleen zit in je woning is de zondag een lange, stille dag. Zou het niet mooi zijn om zo iemand op zondag na de dienst op te zoeken. Een voorproef van Gods nieuwe wereld, samen met God en met elkaar. In de Heidelberger Catechismus staat dat het vierde gebod ons gebied om de eeuwige sabbat nu al aan te vangen. Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven, zegt Jezus. Nu al begint die eeuwigheid als de geest in u komt. Dan komt het hemelse in je aardse leven. Als de geest in ons werkt, kom je van de hel in de hemel. Dan hoor je de zondagsklokken luiden en kun je het eeuwige leven overdenken. Daarom is de heilige rustdag ingesteld om hier alvast de eeuwige sabbat aanvangen, en voorsmaak van de eeuwigheid.

De zondag is geen tweede zaterdag. Geen discussie over pietluttigheden, maar een heilige invulling van de rustdag, een voorproeven van wat komen gaat. Geen zondagen als vervelende dagen, maar zo’n dag! laten we de rustdag wijden tot eer van onze God.

Categorieën