Kerkrentmeesters en diaconie

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben de taak te zorgen voor de materiële belangen van de gemeente, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde- en vrijwillige werkers in de kerk en het financiële beheer van de gemeente.  

Het woord ‘rentmeester’ komt regelmatig voor in de evangeliën. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, oikonomos, duidt op de bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding. Een rentmeester voert het beheer over het bezit van de gemeenschap en heeft de volmacht om dat te besteden of uit te delen.

De kerkrentmeesters zijn hierbij verantwoordelijk voor de geldwerving. Om het werk van de kerkrentmeesters te kunnen realiseren worden er op zondag collecten gehouden bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Jaarlijks vindt bovendien in januari de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Aan de belijdende leden (per eenheid) en de doopleden vanaf 18 jaar, wordt dan gevraagd, naar vermogen, een vrijwillige bijdrage af te staan.

In het grotere verband van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) doet de kerkvoogdij haar taken niet alleen. De kerkrentmeesters van de Maranathakerk werken samen en leggen verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad van de PGRZ.   

Diaconie

Als Maranatha-christenen zien we reikhalzend uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus. In het Koninkrijk dat komt zullen geen armen, zieken of verdrukten meer zijn. Tot die tijd aangebroken is, geloven we dat christenen de roeping en de verantwoordelijkheid hebben om armoede, onrecht en verdrukking te bestrijden waar dat ook maar enigszins mogelijk is.

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8)

Het woord ‘diaconie’ is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, dat ‘dienst’ betekent. Als christenen zijn we geroepen elkaar en de wereld te dienen. In de kerkorde van de PKN staat daarom in artikel X, lid 2: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Wat doet de diaconie?

In feite zijn we dus allemaal diakenen (van ‘diakonos’, ‘dienaar’). De diaconie van een kerkelijke gemeente vervult daarin echter een speciale taak door te dienen aan de tafel tijdens het Heilig Avondmaal, de gaven in te zamelen tijdens collecten en te zorgen dat die gaven worden besteed aan allerlei vormen van dienstbaarheid, zowel binnen als buiten de gemeente. Tenslotte rust zij de gemeente toe om haar diaconale taak te vervullen in én buiten de kerk.

In onze wijkgemeente is de diaconie (financieel) verantwoordelijk voor:

- het jeugdwerk;

- het ouderenwerk;

- het werk in en om onze wijkgemeente;

- het missionair werk vanuit onze gemeente.

In een grote kerkelijke gemeente als de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) doet een wijkdiaconie dat gelukkig niet alleen. Zo heeft de diaconie van de PGRZ diaconaal-maatschappelijk werkers in dienst waar we een beroep op kunnen doen. Het College van Diakenen van de Algemene Kerkenraad richt zich meer op de bestrijding van armoede in Rotterdam-Zuid en op werelddiaconaat.