Over ons

Wat geloven wij?

God wil ons hart. Hij heeft ons mensen gemaakt en wil ons dichtbij Zich hebben. Maar er is een onmetelijke afstand gekomen tussen mensen en God door de zonde. Niet alleen onze omgang met God is hierdoor verbroken, maar ook de relaties tussen mensen onderling. Om de oorspronkelijke situatie te herstellen is God zelf naar de wereld gekomen in Jezus Christus. Zijn lijden, dood en opstanding zijn allesbepalend geweest. Door Jezus is er verzoening tussen God en de wereld. Hierdoor is de verbinding met God hersteld. In de bijbel staat het kernachtig samengevat: ''Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'' (Johannes 3:16).

Apostolische Geloofsbelijdenis

12 artikelen van het geloof

De eeuwenoude Apostolische geloofsbelijdenis verwoordt ons geloof op de volgende manier:

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van zonden;
de wederopstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen.

De Bijbel

De Bijbel is het…

  • meest verkochte;
  • populairste;
  • invloedrijkste;
  • waardevolste;

…boek van de wereld!

De Bijbel is door veel verschillende mensen geschreven in wel een periode van 1500 jaar. Je vindt hier verschillende genres: geschiedenis, wijsheidsgeschriften, liederen/gedichten, profetieën en brieven.

De Bijbel is door God geïnspireerd en nog steeds geloven wij dat God via de Bijbel tot mensen spreekt. De Bijbel kan ons bij God brengen en geeft ons hoopvolle en eerlijke antwoorden op diverse levensvragen. Je kunt de Bijbel lezen als een reisgids voor het leven. 

De Bijbel is een ontzettend mooi en invloedrijk boek. Maar niet altijd makkelijk. Wil je de uitdaging aangaan om de Bijbel in 1 jaar uit te lezen met uitleg? Lees de dagelijkse mail van Bible in One Year met een toelichting van Nicky Gumbel.